IS JY ‘N AANKLAER OF ‘N INSPIREERDER?

alternate text is ‘n hele paar ooreenkomste tussen Numerie 25:10 – 30:1 (wat as Parashah Pinchas of Pinegas bekendstaan) en 1 Konings 18:46 – 19:21 wat normaalweg saam met hierdie Parashah gelees word. (1) Beide hierdie twee gedeeltes volg nadat ‘n aansienlike getal mense doodgemaak is omdat hulle hulle rug op Yahweh gedraai het en ander magtiges gedien het: 24000 wat volgens Numerie 25 in ‘n plaag gesterf het omdat hulle allerlei gruweldade in die naam van Baál-Peór gepleeg het en 450 profete wat volgens 1 Konings 18 doodgemaak is omdat hulle Baál bó Yahweh verkies het en as Baál-profete die volk mislei het. (2) Beide hierdie gedeeltes maak melding van een persoon wat as “yweraar” (Engels: “zealot”) vir die saak van Yahweh opgetree het: Pinegas van wie daar gesê word “Hy het my gramskap van die kinders van Yiesraél afgewend deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat Ek die kinders van Yiesraél in my ywer nie verteer het nie” (Num 25:11) en EliYah van wie daar gesê word “Ek het baie geywer vir Yahweh, die Elohiem van die leërskare; want die kinders van Yiesraél het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard doodgemaak” (1 Kon 19:14). (3) Beide hierdie gedeeltes word opgevolg met die aankondiging dat ‘n bestaande leier se plek deur ‘n nuwe leier ingeneem gaan word: In Numerie 27 word Yahushua, die seun van Nun, in die plek van Mosheh as leier van die volk aangestel en in 1 Konings 19 plaas EliYah sy mantel oor Elisha as aanduiding dat die jonger man as profeet by hom gaan oorneem.

In die antieke Joodse geskrifte word daar nie gehuiwer om Pinegas met EliYah gelyk te stel nie. Een van hierdie geskrifte spel dit in soveel woorde uit: “Pinchas is Elijah … The Almighty said to Pinchas: You made peace between Israel and Me in this world. So too, in the world to come, it is you who shall make peace between Me and My children. As it is written (Malachi 3:23–24): “Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and awesome day of YHWH. He will return the hearts of fathers to children, and the hearts of children to their fathers.” Sommige mense kan nie verstaan dat Yahweh as beloning met Pinegas ‘n vrede-verbond gesluit het nadat hy twee mense in hulle tent met ‘n spies deurboor het nie. Sulke optrede lyk beslis veel meer na ‘n daad van volslae wreedheid as ‘n gebaar van vrede. Tog kan ‘n mens in die groter konteks insien dat Pinegas versoening en uiteindelik ook vrede in die midde van die volk gebring het. Dit was trouens deur die ywer van Pinegas dat Yahweh nie in Sý ywer die hele volk verteer het nie (Num 25:11).

‘n Mens verstaan hierdie aspek van ywer (Engels: “zeal”) beter deur dit saam met 1 Koning 18 en 19 te lees. Nadat EliYah die 450 Baál-profete laat doodmaak het, het Izevel (Jezebel) hom met die dood gedreig en EliYah vlug vir sy lewe en raak êrens onder ‘n besembos aan die slaap, waar hy ook ‘n totale laagtepunt beleef en wens dat hy mag sterf. Hy word daar deur ‘n boodskapper van Elohiem versorg en verkwik en dan loop hy 40 dae lank verder tot by Gorev (Horeb), die berg van Elohiem. Daar hoor hy (net soos Mosheh, lank voor hom) hoedat Yahweh met hom praat: “Wat maak jy hier EliYah?” Sy antwoord was: (1 Kon 19:10) “Ek het baie geywer vir Yahweh, die Elohiem van die leërskare; want die kinders van Yiesraél het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard doodgemaak, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem.” Dan kry hy daar by die berg (ook net soos Mosheh) ‘n visioen waarmee Yahweh vir EliYah ‘n dieper en ‘n breër begrip van ywer wil leer. Hy wys vir Hom ‘n sterk wind en ‘n aardbewing en ‘n vuur. En in die beskrywing hiervan staan daar duidelik dat Yahweh in nie een van hierdie drie verskynsels was nie. Maar daar is ‘n vierde aspek van die visioen wat in Engels beskryf word as “a still small voice” en in Afrikaans as “die gesuis van ‘n sagte koelte”. Yahweh wil vir EliYah demonstreer dat Hy Homself nie net deur dramatiese konfrontasie aan mense openbaar nie. Soms praat Hy met mense deur die geluid van ‘n sagte wind. En om ywerig vir Yahweh en sy saak te wees is nie altyd om soos ‘n aardbewing op mense af te kom en ‘n boodskap van vuur en swael (“fire and brimstone”) te bring nie. Ná hierdie besonderse openbaring vra Yahweh vir ‘n tweede keer aan EliYah: “Wat maak jy hier, EliYah?” en vir ‘n tweede keer antwoord hy op presies dieselfde manier: “ Ek het baie geywer vir Yahweh, die Elohiem van die leërskare …” Dit lyk of EliYah nog steeds nie gehoor het wat Yahweh vir hom probeer sê nie en kort daarna word Elisha in sy plek as profeet aangestel.

Daar is ‘n bekende “midrash” (of ‘n antieke kommentaar) oor hierdie gedeelte in die vorm van ‘n dialoog tussen Elohiem (Yahweh) en EliYah:
EliYah: The Israelites have broken the covenant of Elohim.
Elohim: Is it then your covenant?
EliYah: They have torn down Your altars.
Elohim: But were they your altars?
EliYah: They have put Your prophets to the sword.
Elohim: But you are alive
EliYah: I alone am left.
Elohim: Instead of hurling accusations against Israel, should you not have pleaded their cause?

‘n Yweraar is iemand wat aan die kant van Yahweh kom staan. Maar iemand wat aan Yahweh se kant wil staan behoort nie net deur ‘n ongetemde ywer en rou passie aangevuur te word nie. So iemand behoort iets van Yahweh se eie karakter en sy passie vir vrede, versoening en die redding van mense te verstaan. ‘n Yweraar moet ook ‘n profetiese stem hê – ‘n bewussyn dat hy of sy nie net téén mense moet praat nie, maar ook vír hulle met Elohiem, en vír Elohiem met hulle, moet praat (die woord “profeet” beteken letterlik om “vir” of “namens” iemand te praat). Yahweh verwag van sy profete om verdedigers, aanspoorders en inspireerders te wees, nie aanklaers nie.

Baie van ons (onder wie ek myself nie uitsluit nie) het deur ‘n fase in ons lewe gegaan waarin ons sekere waarhede van die Woord ontdek het en toe in ons nuutgevonde ywer vir Yahweh, vol wind-lawaai die een aardskudding na die ander rondom ons veroorsaak het en ander mense met vuur en verdoemenis bestook het. Terwyl ons so stof opgeskop het, het ons gedink ons staan vir die waarheid, maar as ons nou terugkyk, kan ons sien dat ons eintlik só min van die waarheid van WIE Yahweh nou eintlik is, verstaan het. In ons ywer vir Hom, het ons die eintlike punt van sy ywer vir ons misgekyk. Ten diepste wil Hy ons nie in die grond boor nie. As Hy kon kies, sou Hy liewer wou aanspoor as om aan te kla. Dis hoekom Hy vir Mosheh en die volk sóveel keer NOG ‘N KANS gegee het. Van voor af met hulle gepraat het. Van nuuts af sy verbond bevestig het. Nog ‘n profeet vir hulle gestuur het. Sy eie Seun in die prentjie gebring het.

Dis nie toevallig dat die naam van Mosheh se opvolger Yahushua was en die naam van EliYah se opvolger Elisha nie. Die naam Elisha kom volgens alle aanduidings van die naam Elishua en is eintlik net ‘n variasie van die naam Yahushua, wat beide beteken “van Yahweh/van Elohiem kom verlossing”. Let wel, VERLOSSING, nie veroordeling of verdoemenis of verbryseling nie. Dit is dinge wat ons oor onsself bring – nie deel van dit wat Hy van die begin af vir ons wou gee nie. Wat Hy (Yahweh) bo alles vir ons wil doen, is om ons met Hom te versoen en ‘n verbond van vrede met ons te sluit. Daarom het Hy aan sy Seun dieselfde Naam as die naam van Mosheh en EliYah se opvolgers gegee: Yahushua of Yehoshua of Elishua of (kortliks) Y’shua. ‘n Ware volgeling van Y’shua, die Vredevors, is een wat omgee en uitreik en bemoedig en meeleef en instaan en intree en aanspoor en inspireer. Nie noodwendig op ‘n manier wat die wêreld se aandag trek en mense laat regop sit van verbasing nie. Nie met “skaretrekkers” soos wind en aardbewings en vuur nie. Maar veel eerder met die gesuis en die sensitiwiteit van ‘n sagte koelte – nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, se Yahweh van die leërskare (Sag 4:6).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »