Vraag oor hoofbedekkings

DC, Langebaan

Ek soek lering oor die hoofbedekking van vroue (covering ???) Ek is nog nie “at ease” daarmee nie en wil tog nie iets meemaak as ek nie gedring word daartoe nie. Baie dankie !!

Kommentaar

In 1 Kor 11 praat Shaul oor hierdie saak en gee ‘n paar riglyne. Hy het gewoonlik in sy briewe riglyne gegee oor aangeleenthede wat nie pertinent in die Torah aangespreek word nie – soos of gelowige mans uit die heidendom hulle ook moes laat besny (soos die Jode). Hier in 1 Kor 11 gaan dit dus oor die vraag of gelowige vrouens hulle hoofde moes bedek in tye van gebed en profesie of Woordverkondiging (dit is: gelowige vrouens veral uit die heidendom, want Joodse vroue het reeds die gebruik gehad om hulle hoofde te bedek). Sy antwoord is ‘n duidelike “JA” en hy motiveer dit (meer as een keer) deur te wys op die feit dat daar ‘n bepaalde rangorde in die skepping is (Yahweh – Y’shua – man – vrou) wat in die byeenkomste van die gelowiges eerbiedig en geïllustreer moet word.

Hieruit kan ons minstens twee afleidings maak: Eerstens, Die hoofbedekking kwessie is nie ‘n kulturele of ‘n etniese aangeleentheid nie. Trouens, ons kan glad nie argumenteer dat dit slegs vir Shaul se tyd gegeld het en nie meer vir ons nie, omdat ons kultuur van daardie kultuur sou verskil nie. Die eintlike motief word teruggevoer na ‘n bepaalde orde wat Yahweh in sy skepping ingebou het. En tweedens, dit is nie soseer ‘n indiwiduele vraagstuk nie. Dit gaan oor ‘n universele beginsel. Dit is met ander woorde nie net vrouens wie se mans fisies teenwoordig is wat hulle hoofde moet bedek nie. Net soos die mans ook nie kan argumenteer dat hulle nie hulle hoofde onbedek hoef te laat nie, omdat die Messias (hulle direkte outoriteit) nie fisies teenwoordig is nie.

‘n Mens hoor soms mense wat sê Shaul het gesê as (of omdat) vrouens lang hare het, hulle nie hulle hoofde hoef te bedek nie, want hulle hare is reeds hulle bedekking. Dit is egter nie wat in 1 Kor 11 staan nie. In dieselfde vers waarin Shaul sê dat die vrou se lang hare vir haar ‘n bedekking is (vers 15 – “bedek” hier is ‘n ander woord as die “bedek” in verse 5,6,7 en 13) sê hy ook dat haar lang hare vir haar ‘n eer is en die hele argument is dat sy nie haar eer moet ontbloot nie, maar liewer die eer van die man na vore moet bring – net soos wat die man met sy onbedekte hoof die eer van sy “hoof” (naamlik Y’shua) na vore bring.

Hoop dit help so bietjie.