Saterdag en Sondag

MC, Location Unknown

U noem vir my ‘n interesante ding oor Saterdag en Sondag kerk, en nadat ek die artikel oor
Kersfees gelees het wil ek nou weet waarom daar traditioneel op Sondag kerk toe gegaan word
en waar die gebruik vandaan kom. Is dit ook heidens?

KOMMENTAAR:

Histories is daar geen aanduiding dat gelowiges ooit op Sondae “kerk toe gegaan” het voor
ongeveer 100 jaar na Messias nie. Dit wil sê die Messias self het so ‘n gebruik nie geken nie, ook
nie sy direkte dissipels, soos Kefa (Petrus) en Yahuganan (Johannes) nie en ook nie latere
generasies van gelowiges waarvan ons in die Skrif lees (soos Timoteus) nie. Dit is alom bekend
dat Sondag oorspronklik die dag van die Son(god) was en dat meeste bekeerlinge uit die
heidendom (voordat hulle van die Messias gehoor het) gewoond was daaraan dat Sondae as
“aanbiddingsdag” ingeruim is, met ander woorde ‘n soort heidense vierdag. Hierdie gebruik is deur
die Christendom oorgeneem en “goedgepraat” deur dit aan die opstanding van die Messias te
koppel. Die Skrif self weet egter niks van so ‘n gebruik nie en vermeld niks van enige ander dag
van die week (as net die sewende dag Sabbat) wat as weeklikse rusdag of vierdag of
byeenkomsdag ingeruim behoort te word nie. Dit is ook bekend dat Konstantyn in die vierde eeu
na Messias ‘n amptelike bevel uitgevaardig het dat alle landsburgers “on the venerable day of the
sun” (d.w.s. op die Sondag) van al hulle aktiwiteite moet rus. Lank voor hierdie wet egter van krag
geword het, was dit die neiging onder kerkleiers om doelbewus afstand te doen van enige
maatreel of gebruik wat spesifiek as “Joods” bestempel is. Die Sabbat is as so ‘n gebruik gesien.
Dit wat vandag as “anti-semitisme” bekendstaan is dus ‘n baie ouer sonde as wat meeste van ons
gedink het …