Huttefees net vir Jode?

SF, Bloemfontein

Ek het nog nie voorheen huttefees gevier nie. Party mens/artikels/skrifgedeeltes laat my voel ons moet ook hutte bou. Volgens Lev 23 is dit net iemand wat in Israel gebore is wat dit moet hou.

42 ‘Sewe dae lank moet julle in hutte woon. Almal wat in Jisraél gebore is, moet in hutte woon,

As mens egter Zageryahu lees klink dit vir my of ons dit ook moet hou. Ek glo dat ons die 7 jaarlikse Sabbatte moet hou, het Pentecost en pasga gevier maar is net verward oor die huttefees.

Se my nog net – moet ek ‘n hut bou met takke en blare, lewe mens heel primatief agter in die tuin, gaan mens weg met vakansie, maak mens al die kos op oop vuur, bad mens??

Help asb.

Kommentaar

Ek dink ‘n mens verstaan die Ou Verbond beter as jy in gedagte hou dat ALLES wat daarin vervat is, streng gesproke net vir Jode (mense wat in Yisrael gebore is) bedoel was – insluitend die wonderlike beloftes wat daarin voorkom, die vertroostende gedeeltes, die psalms, die Torah, die Messias wat ‘n Messias vir Yisrael sou wees, ensovoorts. Hoe ek en jy deel kry aan al hierdie dinge (ook aan die feeste en dit wat die feeste simboliseer) is deurdat ons soos Rut (en talle ander “uitlanders” waarvan ons lees in die Ou Verbond en die Nuwe Verbond) die Elohiem van Yisrael “embrace” as óns Elohiem, sy wette as óns wette, sy volk (Yisrael) as óns volk, sy beloftes (met die gepaardgaande voorwaardes) as óns beloftes, sy Messias as óns Messias en sy feeste as óns feeste. Ons sluit dus by Yahweh aan soos dit treffend in YeshaYahu 56 beskryf word:

Isa 56:3 En laat die uitlander wat hom by Yahweh aangesluit het, nie praat en sê: Yahweh sal my
gewis afskei van sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is ‘n droë boom nie.

Isa 56:4 Want so sê Yahweh aan die ontmandes wat my Shabbatte hou en verkies wat My behaag en vashou aan my verbond:

Isa 56:5 Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure ‘n herinneringsteken en ‘n naam gee wat beter is as seuns en dogters; ‘n ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie.

Isa 56:6 En die uitlanders wat hulle by Yahweh aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van Yahweh lief te hê deur sy knegte te wees – elkeen wat die Shabbat hou, sodat hy dit nie ontwy nie, en hulle wat vashou aan my verbond,

Isa 56:7 hulle sal Ek bring na my afgesonderde berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal aanvaarbaar wees op my altaar; want my huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Ek meen die klem val op ‘n tydelike woonplek, in onderskeiding van die permanente woonplekke (geboude huise) waarin ons normaalweg woon. Ons gebruik is om (minstens vir ‘n paar dae) in tente te bly – hetsy as deel van ‘n groep medegelowiges êrens by ‘n kampeerplek, of alleen (of saam met jou gesin) in ‘n tent wat jy op jou eie erf (plaas) opgerig het. ‘n Mens kan natuurlik ‘n skuiling (met pale en takke) ook bou, maar ek dink nie dis die hoofgedagte nie. Die Skrif sê dat daar in hierdie tydelike woonplekke “gewoon” (Heb. “yashaf”) moet word. Dit sluit minstens dinge in soos slaap en eet, maar ek sien geen probleem daarmee om ‘n gebou van sement en stene (jou eie huis of die publieke geriewe by ‘n kampterrein) as badkamer te gebruik nie. Dis myns insiens ook ‘n goeie gebruik om IN of BY hierdie tydelike woonplek ook ‘n plek oop te hou vir die bestudering van die Woord en gebed. Wanneer dit by die feeste kom, wat in hulle oorspronklike gestalte baie elemente bevat het wat ons doodeenvoudig nie meer vandag net so kan onderhou

nie, is die belangrikste: DAT ons dit hou, op watter manier ook al moontlik, nie soseer HOE ons dit hou nie.

Hoop dit help so bietjie.