Waarom is Hand 8:37 uitgelaat?

GA, Gauteng

Verduidelik asseblief vir my hoekom die ou vertaling Hand. 8:37 bevat as teks en nie die Woord en Getuienis nie. Watter oorspronklike teks praat julle van? Is dit ‘n skrywe voor die 1933 vertaling?

Kommentaar:

Ek gaan probeer om kortliks te antwoord, maar jy is baie welkom om weer terug te kom na toe. Ek wil jou ook aanmoedig om jou eie studie te onderneem, as jy so voel. Die “oorspronklike teks” waarna Woord en Getuienis hier verwys, is nie ‘n Afrikaanse of Engels vertaling (soos die 1933 vertaling of die vroeëre King James vertaling) nie, maar die mees oorspronklike Griekse teks(te) of manuskripte wat die grondslag behoort te wees van alle vertalings van die Nuwe Testament.

Wat Hand 8:37 betref, is daar geen Griekse teks vóór die sesde eeu n.M. (ná Messias) wat hierdie vers bevat nie. (Onthou, die versnommers is later eers bygevoeg en was ook nie deel van die oorspronklike teks nie). Dit blyk dus dat ‘n sekere “scribe” om en by die sesde eeu hierdie vers bygevoeg het by die bestaande teks, waarskynlik om die gedeelte meer sin te laat maak en die belangrikheid van geloof binne die konteks van die doop na vore te bring (iets waaroor ons, in die lig van die res van die Skrif, nie hoef te twyfel nie). Hierdie latere byvoeging mag selfs die neerslag wees van “kantaantekeninge” wat vóór die sesde eeu reeds by die bestaande teks van Hand 8 gemaak is, maar die feit bly staan dat dit nie deel van die oorspronklike teks was nie en die bedoeling van Woord en Getuienis is bloot om die oorspronklike teks so getrou as moontlik weer te gee.

Hier is ‘n paar aanhalings om bogenoemde te staaf:

Prof. Bart D. Ehrman (baie bekend en wêreldwyd gerespekteer): “Some of the most known of these verses (including Acts 8:37) were not part of the original text of the New Testament. These scribal additions are often found in late medieval manuscripts of the New Testament, but not in the manuscripts of the earlier centuries … And because the King James Bible is based on later manuscripts, such verses became part of the Bible tradition in English-speaking lands.”

Prof. Bruce Metzger (seker dié grootste kenner op hierdie vakgebied), in sy boek Textual Commentary on the Greek New Testament): “Acts 8:37 is a Western addition, not found in [many reliable very early manuscripts, from 3rd century onward], but is read, with many minor variations, by [one 6th century manuscripts and a few later minuscules].”

Prof. Kurt Aland, in sy boek The text of the New Testament: “The voice that speaks in Acts 8:37 is from a later age with an interest in the detailed justification of the eunuch’s desire for baptism.”

Net weer: Kom gerus terug na my as jy nog nie gerus voel nie.