Die regte verstaan van tiendes

AB, Adres onbekend

Ek wil net meer weet omtrent die tiende, moet ek ‘n tiende van my salaris gee indien, ek soek skrif.

Indien vir wie moet ek dit gee.

Hoekom het die Grieke die Bybel vertaal?

Kommentaar

Die kort antwoord is dat tiendes in die Skrif meesal in verband met die tempeldiens (en as bydraes wat vir die priesters en Leviete bedoel was) genoem word (en dus weens die afwesigheid van ‘n tempel en tempelbeamptes vandag, nie presies net so afdwingbaar is soos dit in die Torah beskryf word nie), maar soms ook op ‘n meer algemene vlak voorgekom het en in sekere gevalle aan armes en behoeftges, en in ander gevalle selfs aan die koning gegee is (soos byvoorbeeld Gen 14:20; Gen 28:22; Deut 14:28,29; Deut 26:12; 1 Sam 8:15-17). Ek meen dat die huis van Yahweh (op ‘n onsigbare vlak) vandag nog steeds in stand gehou moet word (vgl. Hand 17:48; 2 Kor 5:1; Efes 2:19-22; 1 Tim 3:15; Heb 3:1-6; Heb 10:19-23; 1 Pet 2:4-8; 1 Pet 4:17) en dat ons die duidelike beginsel van die gee van tiendes nog steeds moet handhaaf – nie net vir die verligting van die nood van armes, weduwees en wese nie, maar ook sodat die werk aan die (geestelike) huis van Yahweh gedoen kan word. Daar rus egter op elkeen van ons ‘n verantwoordelikheid om seker te maak dat ons nie net tiendes gee om ons eie gewete te sus nie, maar dat ons dit met wysheid sal doen. Ons behoort beslis nie ons tiendes te gee aan diegene wat hulleself daarmee wil verryk of aan diegene wat, ironies genoeg, duidelike beginsels van die Torah ignoreer (soos die hou van die Shabbat en die feeste en die onderskeid tussen rein en onrein kosse), maar die gee van tiendes uitsonder asof dit AL Torah-beginsel is wat vandag nog saakmaak. Maak seker dat die saak of bediening of groep waarvoor jy jou tiendes gee, erns maak met die Skrif in sy geheel en nie maar net napraters van ‘n geykte en onskriftuurlike kerklike patroon is nie en dat jou tiendes werklik daar benodig word om die koninkrykswerk effektief te kan doen.

Wat die vertaling betref, neem ek aan jy verwys na die feit dat die Nuwe Verbond in Grieks aan ons oorgelewer is en nie in Hebreeus, soos die Ou Verbond nie. Daar is by baie geleerdes ‘n sterk VERMOEDE dat hierdie Griekse manuskripte vertalings is van ouer Hebreeuse manuskripte, maar ons het nie vandag klinkklare bewyse hiervoor nie en dit blyk dat daar nie een oorspronklike Hebreeuse manuskrip (wat op die Nuwe Verbond betrekking het) tot in ons dag behoue gebly het nie. Daar moes minstens ‘n paar boeke van die Nuwe Verbond gewees het wat oorspronklik in Hebreeus geskryf is, want ons vind verwysings in sommige geskrifte van die ou “kerkvaders” na Nuwe Testamentiese boeke (soos Matteus) wat oorspronlik ‘n Hebreeuse teks bevat het. Verder is daar ook heelwat aanduidings in die grammatika, idioom en styl van die Griekse teks van sommige boeke dat dit heel waarskynlik uit Hebreeus vertaal is. Dis redelik seker dat al die Nuwe-Testamentiese skrywers (met die moontlike uitsondering van Lukas) se huistaal en eerste keuse as skryftaal, Hebreeus was. Daar word vermoed dat hierdie boeke later in Grieks vertaal is omdat Grieks die wereld- en algemene omgangstaal was en dat die Hebreeuse brondokumente doelbewus deur kerklike beamptes, of selfs deur die Romeinse owerhede vernietig is, weens die sterk teenkanting wat daar jeens alles “Joods” en ” Ou-Testamenties” in die vroeë kerklike en burgerlike kringe bestaan het.