Die regte manier van doop

AP, Adelaide

Net ‘n vinnige paar woorde om te vra in wie se Naam Jesus dan gedoop was deur Johannes die Doper? Dit is vreemd vir my om Christus Y’shua te noem omdat ek nie bekend is met die Naam nie, maar ek werk tans deur jou geskrifte. Ek vra oor Jesus se doop omdat ek probeer om dinge te verstaan.

Ek wil graag ook as ‘n volwassene gedoop word, maar is oortuig dat as ek iemand vind wat my op die regte manier gaan doop deur onder die water te dompel sal dit iemand wees wat dit in die Naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees sal doen, wat volgens my God is (Yahweh Elohim).

Een ding weet ek sonder twyfel en dit is dat die Vader my jare terug Sy vrede laat smaak het en op daardie tydstip van my lewe het ek Hom net aangespreek as Here, God, en Vader. Ek weet ook dat die Vader sy werke verrig deur mense wat Hom aanspreek as Vader, God en Here.

Kommentaar

Dankie vir jou email. Omdat die doop in sy wese gaan oor afwassing (as ‘n voortsetting van die simboliek van verskeie “wassinge” in die Ou Verbond) hoef ons nie te aanvaar dat Johannes die Doper in enige iemand se naam gedoop het nie. Sy doop was bloot ‘n doop tot vergifnis (of: afwassing) van sondes. Ons hoef niks meer in te lees as net dit wat duidelik in die vier Evangelies staan nie: Johannes het met sy toehoorders gepraat oor die realiteit van sonde; die noodsaaklikheid vir die mense van sy dag om hulle van hulle sondes te bekeer en die oproep om hulle te laat doop as uiterlike teken dat hulle van hulle sondes gewas word. Die Woord sê nie dat Johannes enige “formule” gebruik het op die presiese oomblik as hy mense gedoop het nie – Johannes self het nie iets gesê nie, maar diegene wat gedoop is, wel – hulle het hulle sondes hardop bely (sien Matt 3:3; Mark 1:5; Luk 3:3).

Wat Johannes wel gedoen het – trouens dit was die eintlike doel van sy optrede – was om die weg vir die Messias voor te berei. Hy het vir mense van Y’shua vertel (Luk 3:16). Hy het hulle aangemoedig om in Hom te glo (Hand 19:4). Hy het Y’shua in lewende persoon uitgewys as die Lam van Elohiem wat die sondes van die wêreld wegneem (Joh 1:36). Johannes die Doper het mense voorberei vir die soort doop wat sedert Y’shua se eie doop, die standaard geword het: die doop in die Naam van Y’shua die Messias. Y’shua se eie doop was nie ‘n bekeringsdoop nie – daar was niks waarvan Hy Hom moes bekeer nie. Dit was ook nie ‘n doop in sy eie Naam nie. Dit was ‘n doop wat die seël van die Almagtige self gedra het en wat Hom uitgewys het as die Seun van die Allerhoogste – die Een wat goedgekeur en aangestel is om die sondes van die wêreld op Hom te neem – Johannes die Doper was slegs maar die instrument om hierdie bekendstelling te laat plaasvind.

Ons kan dus (ten minste) drie verskillende soorte doop onderskei: Die (voor-Messiaanse) doop van Johannes (bekeringsdoop – gaan gepaard met belydenis van sondes); die (unieke) doop van Y’shua (aanstellingsdoop – gaan gepaard met ‘n verklaring uit die hemel) en die (na-Messiaanse) doop in die Naam van Y’shua (geloofsdoop – gaan gepaard met die getuienis van Y’shua, oftewel, “in die Naam van Y’shua die Messias” – vgl. die herhaalde voorkoms in Openbaring van “hulle wat vashou aan die getuienis van Y’shua” of iets dergeliks (1:2; 1:9; 6:2; 12:17; 19:10; 20:4) en die feit dat elke gelowige waarvan ons weet ná die dood en opstanding van Y’shua, spesifiek in die Naam van Y’shua (die Messias) gedoop is, as ‘n getuienis dat hulle in Hom glo en met Hom geïdentifiseer word (Mark 10:39; Hand 2:38; Hand 8:12; Hand 8:16; Hand 8:36-37; Hand 10:48; Hand 16:15; Hand 18:8; Hand 19:5; Hand 22:16; Rom 6:3,4; 1 Kor 1:11-13; Gal 3:26-29; Efes 4:5; Kol 2:11-12; 1 Pet 3:21).

Oor jou opmerking aangaande die regte gebruik van die Naam van die Vader. Meeste van ons is lewende voorbeelde daarvan dat Yahweh ons geseën en gebruik het, lank voordat ons sy Naam

geken en uitgespreek het. Dit op sigself is egter geen “bewys” dat alles wat ons tóé geglo het, waar en reg was nie. In sy grootheid en liefde het Hy by ons gebly en ons bewaar en ons gelei, ten spyte van baie verkeerde opvattings, valse tradisies en halwe waarhede wat deel van ons lewens gevorm het. Nou dat ons egter van beter weet, behoort ons die moed van ons oortuiging te hê om die nodige aanpassings en regstellings te maak – al vra dit van ons ‘n prys. ‘n Mens dink hier aan die woorde van die Messias in Joh 13:17: “As julle hierdie dinge weet, geseënd is julle as julle dit doen”.

Daar is absoluut niks mee verkeerd om Yahweh as “Vader” aan te spreek nie (Y’shua het hierin vir ons ‘n voorbeeld gestel). “Vader” en “Meester” en “Elohiem” is titels of aanspreekvorme wat ons met groot vrymoedigheid in ons gebede, liedere, aanbidding en getuienisse kan gebruik. Solank ons nie sy Naam, Yahweh, misken of vervals of misbruik of met bedenklike titels vervang of tot niks laat kom nie. Meeste van ons het dit in die verlede uit onkunde gedoen. Vir ons kom sê die Woord vandag: “Elohiem het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer” (Hand 17:30).