Die Pesag Maaltyd

AB, Cape Town

Kan ons seker wees oor die presiese aand waarop die Pesachmaaltyd gevier behoort te word?

Kommentaar:

Daar is heelwat verskil van mening oor die vraag of die Pesach-maaltyd op die aand gevier moet word wanneer die 14 de Aviev begin of wanneer dit eindig – m.a.w. (vanjaar -2005) op die aand van die 24 ste Maart of die aand van die 25 ste Maart. Daar is inligting op ons webtuiste hieroor, maar ek wil net kortliks die volgende uitlig: Die Skrif is duidelik daaroor dat die volk op die 15 de dag van Aviev uit Egipte getrek het, d.w.s. die dag na Pasga (vgl. Num 33:3). Uit die beskrywing van die voorafgaande gebeure (slag en eet van die Pesachlam en gereedmaak vir die vertrek – vgl. Exod 12) is dit moeilik om in te sien dat daar meer as 24 uur verloop het tussen die maaltyd en die vertrek uit Egipte. Die Skrif sê aan die een kant duidelik dat daar ongesuurde brood tydens die maaltyd gebruik is, maar ook dat daar (slegs) vir sewe dae lank ongesuurde brode geëet moes word (vgl. o.m. Exod 12:15,19; Exod 13:6,7; Exod 23:15; Exod 34:18; ensovoorts – as die maaltyd op die aand plaasgevind het waarmee die 14 de Aviev begin, sou daar vir agt dae lank ongesuurde brood geëet moes word). Verder blyk dit uit Lev 23:32 dat wanneer die Skrif praat van ‘n sekere dag (bv. die negende dag) teen die aand, dan beteken dit die aand aan die einde van die negende dag. In die breër konteks van Lev 23:32 kan daar geen onduidelikheid hieroor wees nie.

Bogenoemde is ‘n paar van die belangrikste redes waarom ons ons skaar by diegene wat Pesach vier op die aand (aan die einde) van die 14 de Aviev (of Nisan). Alhoewel Pesach vir ons geweldig belangrik is (omdat dit die dag is waarop die Messias gesterf het) was Pesach van die vroegste tye af ‘n dag van voorbereiding vir die eintlike fees van die eerste maand, nl. die Fees van Ongesuurde Brode of die Fees van die Uittog uit Egipte. Die feesgeleentheid wat ons normaalweg beskryf as die Pesachmaaltyd is eintlik ‘n viering van die “uittog” en verlossing uit die slawerny van sonde, wat sy hoogtepunt bereik het en sy diepste betekenis verkry het toe die Lam van Elohiem, Y’shua, in ons plek aan ‘n folterpaal gesterf het. Y’shua self het daardie besondere jaar die Pesachmaaltyd saam met sy dissipels die vorige aand “gevier” – maar dit was by wyse van uitsondering, omdat Hy geweet het dat Hy self die volgende dag as die laaste ware Pesachlam “geslag” sou word.