Die Joodse Kalender

CP, Somerset-West

Wat dink julle can die Joodse kalender en volg julle dit?

KOMMENTAAR

Ons het in die aanvangsjare sedert ons die Messiaanse pad begin loop het, baie geworstel met die vraag of ons die Joodse kalender moet volg, al dan nie. Die laaste ding wat ek wou doen is om verder tot die verwarring by te dra wat daar tóé al reeds (byna 20 jaar gelede) rondom die feeste en die kalender bestaan het! Ek moes vir myself duidelikheid kry oor die volgende vrae:

1) Is die Jode met hulle hedendaagse kalender in pas met die voorskrif en die riglyne van die Torah?
2) As ek die Joodse kalender aanvaar (gebaseer op die veronderstelling dat dit kom van die hoogste outoriteit vir die inkleding van ons geloofslewe en -wandel), is ek bereid om daardie outoriteit end-uit te aanvaar – onder meer ook in die interpretasie van belangrike profesieë en die beslissing oor die Messiasskap van Y’shua van Nasaret?
3) Volgens alle aanduidings het Y’shua die Joodse sanhedrin van sy dag se bepalings rondom die kalender volledig aanvaar. Die vraag is of die Joodse gesagdraers van ons dag nog steeds daardie bepaling volg en of daar ‘n Skriftuurlike motivering is waarom hulle van daardie bepalings weg beweeg het en vandag ‘n ander patroon volg wat in stryd is met die direkte voorskrifte van die Torah.

Sonder om op te veel detail in te gaan, moet ek NEE antwoord op al drie hierdie vrae en is dit basies vir my onmoontlik om die Joodse kalender sonder ‘n ernstige gewetenswroeging te volg. Soek ek dan nie eenheid met ons Joodse broers en susters nie? Ja, ek doen met my hele hart, maar dit moet ‘n eenheid wees wat die gees van die Torah én die gees van die Messias eer. Die aspek van Judaïsme waarmee ek die meeste worstel is die liberale manier waarop daar soms met die Torah omgegaan word en die perspesie dat die uitsprake en beslissings van bekende rabbi’s en Joodse instansies dieselfde gesag dra as die letterlike inhoud van die Torah en die res van Tanak (of Ou Testament).