Die betekenis van Nuwe Wyn

WVD, Durbanville

Wat is die betekenis van “Nuwe wyn” in die Skrif?

KOMMENTAAR:

Die Hebreeuse woord “tiroosh” (Strongs H8492) beteken “must” or “freshly squeezed out grape juice” or “new wine”. Dit is taamlik seker dat dit die woord is wat die Messias gebruik het in Matt 9, Mark 2 en Luk 5.
Om uit die vind wat Y’shua in gedagte gehad het toe Hy gesê het dat ‘n mens nuwe wyn in nuwe sakke moet sit, moet ons dus nagaan wat die betekenis (veral profetiese betenis) van “tiroosh” onder die Ou Verbond was.
Die heel eerste voorkoms van “tiroosh” is in Gen 27:28 waar Isak vir Jakob geseën het – die eersgeboorteseën wat eintlik vir Esau bedoel was. Die seën wat op Jakob (en sy nageslag) rus, en wat met die koms van die Messias vervul sou word (aangesien al Yahweh se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob in die Messias vervul word), is onder andere ‘n seën van “oorvloed van koring en nuwe wyn”.

Uit Deut 7:12-13 is dit ook duidelik dat “nuwe wyn” (tiroosh) as een van die seëninge beskou word wat sal rus op diegene wat bereid is om na Yahweh se verordeninge te luister en dit te volbring. Ook hier word dit gekoppel aan die verbond en die goedertierenheid van Yahweh. Dieselfde kan ook by Deut 11:13-14 gesien word.  In Jer 31 (wat oor die nuwe verbond handel – sien vers 31-34) word die belofte van oorvloed van koring en nuwe wyn herhaal (vers 12). Let wel: die nuwe verbond beteken volgens hierdie gedeelte (en volgens Hebreers 8:8-11) nie “geen wet” of ‘n “nuwe wet” nie, maar dieselfde wet wat op ‘n ander plek (“in hulle binneste en op hulle hart”) geskryf word. Dit is presies wat die Messias kom doen deur die Gees van Yahweh in ons binneste uit te stort (Jes 59:21; Eseg 36:27).
Interessant dat Y’shua juis by geleentheid toe Hy en die dissipels saam brood (wat van koring gemaak word) en wyn (of “tiroosh”) gedrink het, aangekondig het dat dit die “nuwe verbond” verteenwoordig (Matt 26:28; Mark 14:24; Luk 22:20; 1 Kor 11:25). Dit blyk dus ongetwyfeld dat “nuwe wyn” met “nuwe verbond” verband hou.

Dus: (1) Die verbond wat Yahweh met die nageslag van Jakob aangegaan het, het “nuwe wyn” belowe aan diegene wat volgens Yahweh se insettinge handel
(2) As gevolg van die volk se ongehoorsaamheid het hulle gevaar geloop om hierdie nuwe wyn te verbeur [Jes 24:5-7]
(3) Omdat Yahweh se verbond ‘n verbond van guns en van goedertierenheid is (en Hy nie wil hê dat die volk die seëninge van die verbond verloor nie) stel Hy ‘n nuwe verbond bekend waarvolgens Hy “hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie” [Jer 31:34]
(4) Hierdie nuwe verbond beteken verder ook dat Yahweh sy wet op mense se harte skryf (‘n verdere bewys van sy guns en groothartigheid) – nie dat Hy die wet “afskaf” nie. Net soos wat die beloftes nie afgeskaf word nie, net so word die voorwaardes ook nie afgeskaf nie. [Die beloftes is onder andere oorvloed brood en nuwe wyn – wat letterlik ervaar sal word in die bedeling of koninkryk wat na die tweede koms van die Messias tot stand gebring sal word].
(5) Y’shua die Messias is die Een wat aan die nuwe verbond beslag kom gee het deur sy liggaam (“lechem”/brood – vgl. die koringkorrel wat in die grond moet val en sterf – Joh 12:24) en deur sy bloed (“tiroosh”/nuwe wyn)
(6) Die “ou sakke” van die Fariseers en Skrifgeleerdes kon nie hierdie “nuwe wyn” hanteer nie – Waarom nie?

Eerstens omdat hulle hulle eie sonde en ongergetigheid nie kon raaksien nie (Luk 18:11). Die Messias het nie vir “gesondes” gekom nie, maar vir die “siekes” (Matt 9:12). Onthou, een van die die twee hoofaspekte van die nuwe verbond is “Ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie…”

Tweedens, omdat hulle op hulle eie geregtigheid staatgemaak het en hierdie (oppervlakkige, uiterlike) geregtigheid was in die oë van Yahweh nie voldoende nie (Matt 5:20, lees ook 17-19; Matt 23:23).

En derdens, omdat hulle die Een wat gekom het om die nuwe verbond ‘n werklikheid te maak, nie aanvaar het nie en daarom ook nie die boodskap en die offer wat Hy gebring het nie.