Praat die Skrif van CHRISTENE?

AH, Gauteng

Ek wil net iets by jou uitvind! In die Scripture’s Bybel staan daar in Hand 11:26 dat hul vir die eerste keer Messianites genoem is-egter in die Woord en Getuienis wat van ons 1953 Vertaling vertaal is staan daar christene? Yeshua en sy dissipels en volgelinge was nie christene genoem volgens my verstaan van navorsing wat ek gelees het nie? Hul was genome volgelinge van Die Weg wat n sekte genoem is! Christendom het begin met Constantyn en soos jy die Grieks in die Woord en Getuienis gebruik het,weet ek ook dit moes latere vertaling gewees van die Griekse gelowiges, want die dissipels was Hebreeus en Aramees magtig?

KOMMENTAAR:

Ons het spesifiek aan Hand 11:26, en ook aan Hand 26:28 (waar die enkelvoud “christen” voorkom), aandag gegee tydens die vertaling van Woord en Getuienis. Alle aanduidings is dat die gelowiges inderdaad “christianoi” (Grieks) genoem is in die Handelinge periode, wat in ‘n oorwegend Griekse kultuur afgespeel het. Let wel, dit is nie die naam wat hulle vir hulleself gekies het nie. Dis die buitestaanders (hoofsaaklik Grieks-sprekendes) wat hulle só genoem het. Verder het “christianoi” tydens hierdie periode ook nie dieselfde gelaaide konnotasie gehad as wat dit later in Konstantyn se tyd verkry het nie. Die woord “christianos” was in die Handelinge tyd werklik nog ‘n “onskuldige” woord wat bloot aangedui het dat die dissipels volgelinge was van die een wat die Grieke geken het as die “Christos”, en wat ons vandag ken as die Messias.

Ek gebruik glad nie vandag die woord “christen” om na myself, of andere wat soos ek glo, te verwys nie. Wat ons glo, is net in soveel opsigte nie dieselfde as wat meeste ander christene glo nie. Maar dit is myns insiens nie die beste vertaling om die woord wat in Handelinge 11:26 en Hand 26:28 deur Grieks-sprekendes gebruik is om na die destydse volgelinge van die Messias te verwys, as “Messiane” of “Messianiete” weer te gee nie. Daar is twee voorbeelde in die Nuwe Testament waar die Hebreeuse vorm “Messias” wel gebruik word, te wete Joh 1:41 en Joh 4:25. As die skrywer van Handelinge in Hand 11:26 en Hand 26:28 die Hebreeuse vorm van “Messias” wou gebruik het, kon hy dieselfde woord (of ‘n afgeleide vorm) gebruik het as wat in John 1:41 en Joh 4:25 gebruik word. Maar in plaas daarvan gebruik hy doelbewus die woord “christianos”. Daarom meen ek dat “christen(e)” in hierdie twee uitsonderlike gevalle die korrekte vertaling is.