DIE VOORREG OM HOM MYNE TE KAN NOEM

alternate textTwee dae gelede, met die aanvang van die negende maand van hierdie jaar (volgens die Skriftuurlike berekening van maande), het ons as ‘n groep nagedink oor ‘n aantal gedeeltes in die Psalms waarin die skrywers spesifiek na Yahweh as “my Elohiem” verwys het. Ons het onder meer na psalms gekyk wat sê “met my Elohiem spring ek oor ‘n muur” (Ps 18); “My Elohiem, wees nie ver van my af nie” (Ps 38); “op my Elohiem kan ek vertrou” (Ps 91) en “Ek wil psalmsing tot eer van my Elohiem solank ek nog daar is” (Ps 146). Wat ‘n voorreg is dit nie om die Skepper van hemel en aarde persoonlik te kan ken nie – die groot Verlosser van mense, die enigste ware Almagtige en die enigste ware Heerser – en om Hom te kan aanspreek as “my Elohiem” – die magtige Een wat in my persoonlik belangstel, wat my naam ken en elke klein stukkie detail van my lewe en wat my aanmoedig om Hom MYNE te noem!

In die vertaling van Woord en Getuienis kom die uitdrukking “My Elohiem” ongeveer 130 keer in die hele Skrif voor. Die eerste keer dat iemand na Yahweh as “my Elohiem” in die Skrif verwys, is in Gen 28:21 toe Yaákov ‘n droom gehad het waarin Yahweh aan hom verskyn het en die belofte van grondbesit en ‘n groot nageslag aan hom herhaal het, net soos aan sy oupa en sy pa. Yaákov het die plek Beit-El genoem (“huis van Elohiem”) en gesê: “As Elohiem met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal Yahweh my Elohiem wees (Gen 28:20-21). Daar is twee maniere waarop die uitdrukking “my Elohiem” normaalweg in Hebreeus geskryf word. Die eerste is om die woord “my” direk aan die einde van die woord “Elohiem” te koppel, wat dan vir ons die woord “Elohai” gee (dieselfde patroon as met die woord “Adonai” wat “my Meester” beteken). Die tweede manier (wat hier in Gen 28 gebruik word) is om te sê: Hy (Yahweh) sal vir my (“li”) tot ‘n Elohiem (“leElohim”) wees.

Die implikasie van hierdie tweede uitdrukking, “li leElohim” (“vir my tot ‘n Elohiem”), is iets om te waardeer. Die eerste twee deeltjies van hierdie uitdrukking “li” en “le” kom van dieselfde woord, die kortste woord in Hebreeus, wat in woordeboeke net met een letter aangedui word en wat basies “tot, vir of aan” beteken. Wat egter verstommend is, is dat daar soveel rykdom van betekenis in hierdie kort woordjie is, dat woordeboeke gewoonlik meer plek aan hierdie woord afstaan as aan enige ander woord in die Hebreeuse taal (17 kolomme – elkeen so groot soos een hele bladsy – in die bekende Hebreeuse Leksikon van Brown, Driver en Briggs).

Om die betekenis van hierdie 17 kolomme in ‘n neutedop saam te vat, is byna onmoontlik, maar daar is ‘n patroon wat ons moet raaksien: dis ‘n woord wat beweging in die rigting van iets of iemand aandui. Hierdie “beweging” het normaalweg die bedoeling om daardie iets of iemand te bevoordeel en kan ‘n hele verskeidenheid van aspekte insluit: (Hou in gedagte dat in die uitdrukking “li leElohim” die beweging van Elohiem af na ons toe plaasvind) Om vir iemand woorde van bemoediging te gee, om ten gunste van iemand op te tree, om vir iemand beloftes te gee, om vir iemand vergifnis te skenk, om na iemand toe uit te reik, om vir iemand rus te gee, om vir iemand ruimte te gee, om vir iemand geregtigheid te gee, om vir iemand begrip te gee, om aan iemand te behoort, om in ‘n verhouding met iemand te staan, om vir iemand kant te kies, om vir iemand veiligheid en sekuriteit te bied, om in iemand se plek op te tree en te handel, om vir iemand sin en betekenis en doelgerigtheid te gee.

Hierdie lys van moontlike betekenisse gee vir ons ‘n goeie idee van wat dit alles beteken om vir Yahweh “my Elohiem” te kan noem. Ek het die voorreg om daagliks met sy woorde, sy beloftes, sy bemoediging en sy lering geseën te word. Ek het die wete dat Hy aan my kant staan en in my guns sal optree en dit gee aan my die vaste wete dat ek aan Iemand behoort wat werklik ‘n verskil kan maak. As my Elohiem staan Hy altyd gereed om vir my rus en ruimte te gee. Hy leer my van geregtigheid wat verder strek as die vae idee van geregtigheid van die wêreld waarin ons woon. Hy is altyd bereid om na my toe uit te reik, sy hand na my toe uit te steek en my selfs te kom uitlig as ek so diep in die put van donkerte ingesak het, dat ek nie kans sien om self te probeer uitkom nie. En op so ‘n manier gee Hy sin en betekenis aan my lewe. Ek is nie meer aan my eie lot oorgelaat nie. Ek is nie meer sonder Elohiem en sonder hoop in hierdie wêreld nie. Omdat Hy “li leElohim” is, is Hy Iemand wat VIR my die stryd stry en Hom voortdurend TOT my wend. Voorheen het ek Hom nie geken nie. Van my kant af gesien, het Hy nie ‘n plek in my lewe gehad nie. Vir my (“li”) het Hy vir alle praktiese doeleindes nie bestaan nie. Maar toe Hy eers vir my (“li”) tot ‘n Elohiem (“leElohim”) geword het, het letterlik ALLES verander! Kom ons kyk na enkele verse hieroor in die res van die Skrif.

Die eerste gedeelte wat by ‘n mens opkom, is Rut 1:16 waar ons vir Rut hoor sê: “Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u Elohiem is my Elohiem.” Is dit nie waar dat ons ook vandag in die skoene van Rut staan nie? Soos Rut is ons ook buitestaanders wat van die Elohiem van Israel gehoor het en van sy beloftes wat Hy teenoor hulle gemaak het en van sy seën wat Hy teenoor hulle uitgespreek het en van sy Seun wat Hy uiteindelik gestuur het as die vervulling van honderde profesieë in sy Woord. En toe ons hiervan gehoor het, het ons besluit om, op uitnodiging van Yahweh self, vir ons by hierdie volk te skaar en vir mense soos Avraham en Yietsgak en Yaákov en Dawid en ook vir Y’shua, die Seun van Elohiem, te sê: U Elohiem is ook my Elohiem.

Is ons in lyn met die bedoeling van die Skrif as ons selfs vir Y’shua sê: U Elohiem is my Elohiem? Ja, ons is. Kort voor sy hemelvaart het Y’shua vir Maria Magdalena gesê: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my Elohiem en julle Elohiem (Joh 20:17). Y’shua se Vader is ook ons Vader. Hy het aan ons die reg gegee om kinders van Elohiem genoem te word. Y’shua se Elohiem is ook ons Elohiem. Ons moet die verwarring van mensgemaakte leerstellinge eenkant toe skuif en ophou om Y’shua met Yahweh te verwar. Y’shua is ons Voorloper. Hy is die beloofde Messias. Hy is ons Meester en Rabbi. Hy is ons groot Hoëpriester. Hy is die Een wat uitverkore is om die koninkryk van Elohiem hier op aarde te kom oprig. Maar Hy is NIE ons Elohiem wat ons aanbid as die Skepper nie. Hy het Homself nooit só aan mense voorgestel nie en geeneen van sy onmiddellike volgelinge het só aan Hom gedink nie. Sy Elohiem is ook ons Elohiem. Sy Vader is ook ons Vader. Wanneer Shaúl aan die Filippense skryf dat elke knie in die Naam van Y’shua sal buig en elke tong bely dat Hy die Meester is, voeg hy by: “sodat Elohiem die Vader daardeur geëer kan word” (Fil 2:10-11). Dit is juis een van die groot regstellings wat in ons verstaan van die Woord plaasvind wanneer ons Yahweh as “ons Elohiem” of “my Elohiem” bely: “Ek kan vir Hom “My Elohiem” noem, net soos wat Y’shua vir Hom “My Elohiem” noem, en dit net om EEN rede: Omdat Y’shua in absolute gehoorsaamheid aan sy Vader, die deur vir ons na Yahweh en na sy volk toe oopgemaak het en vir ons die boodskap helder en duidelik gebring het dat sy Vader bereid is om met ons óók in ‘n persoonlike verhouding te staan en dat ons Hom daarom “my Elohiem” kan noem.

Omdat dit so is, omdat Y’shua vir ons die deur oopgemaak het om vir Yahweh “my Elohiem” te kan noem, kan ons met groot vrymoedigheid daardie gedeeltes in die Skrif aangryp waar daar van “my Elohiem” gepraat word en kan ons weet dat daardie gedeeltes ook met ons spreek en vir ons help:

Jes 25:1 Yahweh, U is my Elohiem! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.

Jes 49:4 Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by Yahweh, en my loon is by my Elohiem.

Jes 61:10 Ek is baie bly in Yahweh, my siel juig in my Elohiem; want Hy het my beklee met die klere van verlossing.

Dan 9:4-19 En ek het tot Yahweh my Elohiem gebid en belydenis gedoen en gesê …
Yahweh, hoor! Yahweh, vergeef! Yahweh … vertoef tog nie, om U ontwil, my Elohiem.

Fil 4:19 En my Elohiem sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in voortreflikheid deur die Messias Y’shua.

Opb 3:12 Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my Elohiem maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my Elohiem skryf en die naam van die stad van my Elohiem, van die nuwe Yerushalayiem, wat uit die hemel van my Elohiem neerdaal, en my nuwe Naam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »