DIE LERING VAN GEREGTIGHEID

alternate textDie voorgeskrewe leesstuk van hierdie week begin met Mosheh wat by Yahweh smeek en vir Hom sê: “Meester, Yahweh! U het begin om u kneg u grootheid en u sterke hand te laat sien; want watter magtige is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Yarden lê (Deut 3:24-25). Mosheh was ook maar net ‘n mens. Yahweh het hom voorheen reeds duidelik te kenne gegee dat hy en Aharon nie in die Beloofde Land sou ingaan nie en dat Yahushua, die seun van Nun, die volk sou inlei, maar hy probeer nog steeds om (menslik gesproke) Yahweh se arm te draai, sodat hy tog nog kon ingaan. Yahweh se antwoord aan hom is kort en kragtig: “Dit is nou genoeg! Moenie nog verder met My oor hierdie saak praat nie. Klim op die berg en kyk met jou oë na die land … en gee bevel aan Yahushua, en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek, en hy sal hulle die land wat jy nou sien, laat erwe (Deut 3:26-28).

Die woorde “Yahweh, U het begin …” aan die begin van hierdie leesstuk is uiters betekenisvol. Trouens, daar is ‘n patroon wat hier neergelê word waarvan ons behoort kennis te neem: (1) Yahweh het die proses van bevryding begin (Hy het die inisiatief geneem toe die volk nog in Egipte was) – (2) Mosheh het die proses voortgesit (en ‘n leidende rol in die ontvangs en die oordrag van die Torah gespeel) en – (3) Yahushua het die proses afgesluit (en ‘n leidende rol in die ontvangs en die besetting van die Beloofde Land gespeel). Dis nie moeilik om dieselfde patroon in die groter raadsplan van Yahweh met hierdie wêreld raak te sien nie. (1) Yahweh het die proses van die redding en verlossing van mense wat hulle by Hom skaar, begin. Hy is die Inisieerder. Redding kom nie uit onsself of uit enige ander bron behalwe Yahweh nie. (2) Hulle wat redding en verlossing uit die hand van Yahweh ontvang het, en hulle by Yahweh geskaar het, word deur die Torah in stand gehou. Die Torah is die lamp vir hulle voet en die lig vir hulle pad – Ps 119:105. (3) Yahushua (of Y’shua), die Messias, is die Een wat die proses van redding en verlossing sal afsluit. Daardie Land wat nie net Mosheh gesien het nie, maar ook Avraham en Dawied en die profete, met die oë van geloof (soos dit in Hebreërs 11 beskryf word), is ‘n Land en ‘n tydvak in die geskiedenis wanneer Y’shua as Koning en Priester sal heers, met ‘n skare van gelowiges as konings en priesters saam met Hom, in ‘n koninkryk van vrede waarin Yahweh se woorde en Yahweh se geregtigheid nog steeds die laaste sê sal hê.

Ons het verlede week by die geweldige belangrike betekenis van die woorde van Yahweh stilgestaan (“Words of wellness in the Wilderness”). Daar sal nie een tydperk in die geskiedenis wees wanneer die woorde van Yahweh nie meer relevant sal wees nie. Daar is sommige mense wat die patroon van Yahweh – Mosheh – Y’shua heeltemal verdraai om plek te maak vir hulle eie verdraaide siening van die Woord. Hulle wys daarop dat Mosheh in die woestyn gesterf het en dat Yahushua toe by hom oorgeneem het. Daarom (só sê hierdie mense) is ons nie meer in die bedeling van die Torah nie, maar in die bedeling van die Messias. Hulle meen dus dat die derde “been” van die patroon die tweede “been” vervang het. Maar as dit die geval is, dan moes die tweede “been” mos die eerste “been” ook vervang het, wat verregaande is! Yahweh is die Inisieerder en Hy bly deel van die proses tot reg aan die einde. En Yahweh het deur sy kneg Mosheh die Torah – sy woorde en sy lering van geregtigheid – bekendgemaak en dit bly deel van die proses tot reg aan die einde. En toe Y’shua vir die eerste keer op die toneel verskyn het, het Hy ‘n nuwe dimensie van die verlossing van Yahweh kom openbaar, wat ook geldig sal bly tot reg aan die einde. Het Y’shua enigiets aan die Torah – Yahweh se woorde en lering van geregtigheid – kom verander? Nie op enige manier nie! Het Y’shua ooit te kenne gegee dat sy Vader, Yahweh, nie meer in die pakkie van verlossing is nie en dat alles nou oor Hom, Y’shua gaan? Nie op enige manier nie!

Ons het gesê die Torah kan ook beskryf word as Yahweh se woorde en sy lering van geregtigheid. Hierdie tema kom gereeld na vore in die volgende hoofstuk (Deut 4) van hierdie week se leesstuk, asook in Jes 40 wat die profetiese gedeelte is wat saam met Deut 3 – 7 gegroepeer word. Hier is net ‘n paar voorbeelde: Luister dan nou na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen (D4:1); Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie (D4:2); Onderhou die gebooie van Yahweh julle Elohiem wat ek julle beveel (D4:2); Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos Yahweh my Elohiem my beveel het (D4:5); Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wysheid en julle verstand (D4:6); Watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele Torah? (D4:8); Ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om My te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe (D4:10); Hy aan julle sy verbond verkondig … die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskryf (D4:13); Yahweh het my in daardie tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer (D4:14); Bewaar julleself dat julle die verbond van Yahweh met julle gesluit het, nie vergeet nie (D4:23); Uit die hemel het Hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig (D4:36); Hou sy insettinge en sy gebooie … dat dit met jou en jou kinders na jou goed mag gaan; Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse Elohiem hou stand in ewigheid (J40:8); O Yerushalayiem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op en sê aan die stede van Yehudah: Hier is julle Elohiem! (J40:9 – lees saam met J2:3 “die woord van Yahweh sal uit Jerusalem uitgaan”).

Die woord “torah” is nie baie gewild in kerklike kringe nie. Ek het ‘n boek oor die Psalms wat deur ‘n predikant van die NG Kerk geskryf is waarin daar 30 treffende en leersame dagstukke net oor Psalm 119 voorkom, maar die woord “torah” word nie een keer gebruik nie – en dit terwyl die Hebreeuse woord 25 keer in Psalm 119 gebruik word. Die verskoning wat baie mense maak, is dat ‘n mens nie Hebreeuse woorde moet gebruik as jy Afrikaans of Engels skryf of praat nie. Dan dink ek dit het tyd geword dat ons die woord “Torah”, of selfs net “Tora”, in Afrikaans en Engels begin gebruik. Ons het reeds talle leenwoorde en internasionale woorde uit ander tale wat links en regs gebruik word, soos pizza, speaker, ad hoc, impala, ubuntu, en chalet. Watter ander woord het ons in Afrikaans (of in Engels!) wat volledig beskrywend is van die lering van geregtigheid waarvan Yahweh self die oorsprong is? Die woord wat in kerklike kringe verkies word, is die woord “ortodoksie” – wat letterlik beteken “die regte leer”. Wat so ironies is, is dat hierdie woord gaandeweg die betekenis gekry het van “die aanvaarde leer” of die “aanvaarbare leer” en dan is die bedoeling baie pertinent: aanvaarbaar, omdat dit in lyn is met die leerstellinge en belydenisskrifte van ‘n spesifieke kerk en NIE omdat dit in lyn is met die riglyne van die Torah nie.

Die probleem met “ortodoksie” is dat daar met verloop van tyd te veel van die menslike element ingesluip het en dat die Torah as die mees oorspronklike bron van Yahweh se lering van geregtigheid, totaal op die agtergrond geskuif is en selfs doelbewus uitgesluit is. Dit is myns insiens die rede waarom daar soveel chaos op kerklike terrein reg deur die eeue was. Die oorspronklike “regte leer” is vervang met die “kerklik aanvaarbare leer”. Die verbod van Deut 4:2 van “Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie” is totaal in die wind geslaan. Daarom het daar soveel splintergroepe en sektes ontstaan. Daarom het kerklike beamptes en kerklike vergaderings oor die eeue heen mense verban en vervolg en doodgemaak in die naam van “ortodoksie”. Daarom is die geskiedenis van die kerk ‘n geskiedenis van bittere stryd, kerkskeuring, kruistogte (“crusades”), vermenging en besoedeling met heidense elemente, beeldediens, sonaanbidding, agteraf gekonkel, onregverdige en onbehoorlike winsbejag, seksuele vergrype, staatsinmenging, partydigheid, verkeerde prioriteite, dwaalleer en misleiding en in sommige gevalle, die hopelose verwaarlosing van mense in nood. Natuurlik het daar baie goeie dinge deur die hand van kerke tot stand gekom. Natuurlik is daar honderde duisende mense wat kan getuig dat hulle kerk ontsettend baie vir hulle beteken het. En natuurlik is daar kerke wat hulle duidelik uitspreek teen die gruwelike dinge wat in die verlede in kerklike verband gedoen is in die Naam van Yahweh en sy Seun, Y’shua.

Wat egter nodig is, vandag méér as ooit tevore, is ‘n radikale terugkeer na die Torah – die Skepper se eie, oorspronklike leerstellinge oor geregtigheid soos Hy dit van die begin af bedoel het – nie soos mense dit later oor en oor aangepas het om hulle eie behoeftes te bevredig nie. Die profeet YeshaYahu (Jesaja) het die volk gereeld daaraan herinner hoe absoluut fataal dit is om jou rug op die Torah te draai en hoe absoluut voordelig dit is om die Torah te omhels:
Jes 8:20 Terug na die Torah en na die getuienis! As julle nie praat ooreenkomstig hierdie woord nie, is julle ‘n volk wat geen daglig het nie.
Jes 42:21 Dit het Yahweh behaag ter wille van sy geregtigheid om die Torah groot en roemryk te maak.
Jes 51:4-7 Luister na My, my volk, en neig die oor tot My, my nasie! Want die Torah sal van My uitgaan, en Ek sal my reg vasstel as ‘n lig van die volke … Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my Torah is! Wees nie bevrees vir die skimptaal van mense nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »