WAAROM IS DIE GEE VAN EERSTELINGE SO BELANGRIK?

alternate textDie Skrif bepaal dat die eerste dag van die week wat in die sewe dae periode van Ongesuurde Brode val, die Dag van die Eersteling Beweegoffer is. Die eerstelinge van die garsoes is op hierdie dag na die plek van aanbidding gebring en voor die aangesig van Yahweh gewuif om daarmee te kenne te gee dat Hy die Gewer van alle goeie gawes is en dat Hy die heel beste van ons besittings en inkomste verdien. Interessant genoeg, daar word bepaal dat ‘n “omer” gars tydens hierdie geleentheid as eersteling na die plek van samekoms gebring moes word. Die woord “omer” beteken letterlik “hoop” of “bondel” en is afgelei van “amar” wat beteken om op te hoop of bymekaar te maak. Daar is twee bekende name in die Skrif wat van hierdie woord afgelei is: Amorrah (ook bekend as Gomorra, wat saam met Sodom seker die bekendste simbool van sonde en rebelsheid in die Skrif is) en Omri (die koning van Yiesraél wat die twyfelagtige reputasie ontvang het dat hy meer kwaad in die oë van Yahweh gedoen het as al sy voorgangers – 1 Kon 16:25).

Dit lyk op die oog af of die woord “omer” as herinnering dien dat ons, soos Jes 30:1 dit stel, opstandige kinders is en dat ons ook (soos Amorrah en Omri), sonde op sonde gestapel het en dat hierdie sonde soos ‘n groot, onhanteerbare “hoop” in ons agterplaas geword het. Ongesuurde Brode herinner ons daaraan dat ons vir té lank dinge opgehoop en opgestapel het en dat daar ‘n groot skoonmaak proses nodig is – byna soos die bekende “spring cleaning” wat sy oorsprong het met die skoonmaak van huise en die fynkam vir enige vorm van suurdeeg, aan die begin van Pesag en Ongesuurde Brode. Die hoogtepunt hiervan is wanneer daar ‘n “omer” (‘n seleksie uit die hoop; of ‘n eersteling uit die bondel) geneem word en aan Yahweh gegee word as ‘n teken dat ons Hom eerbiedig; dat ons die sonde in ons lewe wil hokslaan en dat ons ons beste vir hom wil gee. Die Hebreeuse woord vir “eersteling” is “reshiet” wat afgelei is van “rosh” wat “eerste” en “beste” en “belangrikste” beteken.

1. Die Skepping en die Skrif het met eerstelinge begin.

Gen 1:1 In die begin (“be-reshiet”) het Elohiem die hemel en die aarde geskape.

2. Ons bring eerstelinge aan Yahweh om daarmee te erken dat Hy vir ons die vernaamste in hoogheid is en die vernaamste in mag.

Gen 49:3 Ruven, jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling (“reshiet”) van my sterkte; die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag!

3. Dit is ‘n opdrag van die Torah dat ons ons eerstelinge aan Yahweh moet gee.

Ex 23:19 Die beste van die eerstelinge (“reshiet”) van jou grond moet jy in die huis van Yahweh jou Elohiem bring.

4. Yahweh sorg vir ons; sy oë is op ons en die plek waar ons woon – van die begin van die jaar tot die einde van die jaar.

Deut 11:11-12 Maar die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, is ‘n land van berge en laagtes wat van die reën van die hemel water drink; ‘n land waar Yahweh jou Elohiem voor sorg; die oë van Yahweh jou Elohiem is voortdurend daarop, van die begin (“reshiet”) van die jaar tot die einde van die jaar.

5. Yahweh het ons stem (die eerste keer) gehoor en ons ellende en ons moeite en ons verdrukking aangesien.

Deut 26:1-7 En as jy in die land kom wat Yahweh jou Elohiem jou as erfenis sal gee en jy dit in besit neem en daarin woon, dan moet jy neem uit die eerstelinge (“reshiet”) van al die vrugte van die land … en jy moet vir (die priester) sê … Yahweh het ons stem gehoor en ons ellende en ons moeite en ons verdrukking aangesien.
6. Die vrees van Yahweh is die begin van wysheid.

Ps 111:10 Die vrees van Yahweh is die begin (“reshiet”) van die wysheid; almal wat dit beoefen, het ‘n goeie verstand.

7. Ons het reeds die eerstelinge van die Gees ontvang en sien reikhalsend uit na die verlossing van ons liggaam.

Rom 8:23 En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge (“reshiet”) van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.

8. Ons het die voorreg ontvang om as wilde olyfboom takke by die eersteling (die oorspronklike Yiesraél) ingeënt te word.

Rom 11:16-17 En as die eerstelinge (“reshiet”) afgesonder is, dan die deeg ook; en as die wortel afgesonder is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom,

9. Die Messias is uit die dood opgewek en het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

1 Kor 15:20 Maar nou, die Messias is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling (“reshiet”) geword van die wat ontslaap het.

10. Deur die woord van die waarheid het Yahweh van ons die eerstelinge van sy skepping gemaak

Jak 1:18 Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge (“reshiet”) van sy skepsele kan wees.

In die algemeen gesproke, was daar sewe soorte vrugte en gewasse wat normaalweg as eerstelinge na die plek van aanbidding gebring is, gars, koring, druiwe (wyn), vye, granate, olywe (olyfolie) en dadels (heuning). Die inbring van die eerstelinge het normaalweg met groot en indrukwekkende tradisies en seremonies gepaard gegaan. Vanuit elke klein dorpie het die skares opgetrek na Jerusalem. Die rykes het hulle vrugte in mandjies van silwer en goud gedra. Die armes het gevlegte biesie mandjies gebruik. Die wat naby aan Jerusalem gewoon het, het vars vrugte gebring. Die wat ver gebly het, droë vrugte. Die prosessie het met sang en musiek en die voordra van gedeeltes uit die Skrif gepaard gegaan. Wanneer hulle naby aan die stad Jersusalem gekom het, het ‘n afvaardiging van die tempel – priesters en Leviete – hulle tegemoet gegaan en die woorde van Psalm 30 vir hulle, en saam met hulle gesing, onder andere:

Ek sal U verhoog, Yahweh, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie … Psalmsing tot eer van Yahweh, o sy gunsgenote, en loof sy afgesonderde herinneringsnaam … U het my weeklag vir my verander in ‘n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord!

En sonder dat hulle dit geweet het, het hierdie pelgrims – wanneer hulle so met hulle eerstelinge by die tempel aangekom het en die woorde van Psalm 30 saam met die koor van die Leviete gesing het – profeties verkondig dat daar Een sou kom wat as Eersteling uit die dood sou opstaan en sodoende die opstanding van baie ander, na Hom, sou waarborg:

Psa 30:3-5 Yahweh, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal … want ‘n oomblik is daar in sy toorn, ‘n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig.

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »