HOSHIANAH – GEE TOG REDDING!

alternate textOnder die Yehudiem staan die sewende dag van Sukkot bekend as Hoshana Rabbah, wat vertaal kan word as “Die groot Hoshana” of “Die groot Begeerte na Redding”. Die woord “Hoshana” of Hosanna (soos dit allerweë in Afrikaans bekend is) is afgelei van die Hebreeuse uitdrukking “hoshiah na” wat eintlik beteken: “Gee tog redding!” of “Red (ons) nou!” ‘n Mens kan duidelik hoor dat daar ‘n smeking of ‘n begeerte na redding in hierdie uitdrukking opgesluit lê. Om Yahweh te smeek om redding is ‘n handeling wat mens gereeld in die Tanag (Voor-Messiaanse Skrifte) aantref. In die Woord van Yahweh tref mens nie die gebruik aan om iemand tromp-op te loop en vir hom te vra of hy gered is nie – ‘n gebruik wat in sommige kringe vandag op gereelde basis plaasvind en wat die indruk skep dat die een wat die vraag vra, volkome klarigheid en sekerheid oor sy eie redding het en alleenlik besorgd is oor die redding van ander mense.

In die Skrif vind ‘n mens ‘n totaal ander benadering tot redding of verlossing. ‘n Benadering wat meer getemper en minder arrogant is. ‘n Benadering wat gekenmerk word deur ‘n VOORTDURENDE BEGEERTE om redding uit die hand van Yahweh te ontvang. Hierdie begeerte spruit voort uit ‘n besef dat ‘n mens se verhouding met Yahweh nie iets staties is nie en dat redding nie werk soos ‘n stempel in jou paspoort nie. Nee, redding is iets wat ek en jy gereeld in ons lewe nodig het en wat ons gereeld van Yahweh moet smeek. Natuurlik moet ons vir ander hiervan vertel en getuies wees van wat die Vader in ons eie lewens gedoen het. Maar dan nie asof ons alreeds “gearriveer” het en ander nog moet bykom nie. Die feite is: ons het nog nie gearriveer nie! Ons het nog elke dag nodig om gered te word. Ons moet nog elke dag die keuse maak om Yahweh te dien en in sy weë te wandel. Op só ‘n manier dat wanneer die Messias kom, ons nie op ‘n plek in ons lewe is waar ons rooi in die gesig van skaamte hoef te wees nie.

Kom ons kyk na ‘n paar plekke in die Tanag waar die uitdrukking “hoshiah na” of die woord “hoshiah” gebruik word:

Ps 12:1 Red, o Yahweh, want daar is geen toegewyde meer nie; want die getroues het verdwyn onder die seuns van Adam.
Ps 20:9 Yahweh, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!
Ps 28:9 Verlos u volk en seën u erfdeel, wees vir hulle ‘n herder en dra hulle tot in ewigheid.
Ps 60:4-5 U het aan die wat u vrees, ‘n banier gegee, om te vlug vir die boog! Sodat u geliefdes gered mag word; verlos (ons) deur u regterhand en verhoor ons!
Ps 86:16 Wend U tot my en bewys guns aan my; gee u sterkte aan u kneg en verlos die seun van u diensmaagd.
Ps 108:5-6 Verhef U bo die hemel, o Elohiem, en u grootheid bo die hele aarde! Dat u geliefdes gered kan word – verlos deur u regterhand en verhoor ons!
Ps 118:25 Ag, Yahweh, gee tog verlossing (“hoshiah na”); ag, Yahweh, gee tog voorspoed!

Die uitdrukking “hoshiah na” kom ‘n paar keer in die Messiaanse Skrifte ook voor, elke keer in die konteks van Y’shua se intog in Yerushalayiem, kort voor die Pesag waarop hy tereggestel sou word. Dit wat met daardie intog in Yerushalayiem gebeur het, is geweldig betekenisvol. Eers het Y’shua iemand gestuur om ‘n esel te gaan haal sodat Hy die stad op die rug van ‘n esel kon binnegaan. Mattheus en Yahuganan sê uitdruklik dat hierdie gebeurtenis ‘n vervulling van die profesie van ZegarYah was: “Verheug jou oorvloediglik, o dogter van Tsion! Juig, o dogter van Yerushalayiem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel – op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin” (Sag 9:9). En dan gebeur die onverwagse. Alhoewel dit enkele dae voor Pesag is, begin die skare om iets te doen wat meer in lyn is met die laaste dag van Sukkot en wat glad nie gebruiklik is voor Pesag nie. Hulle gaan pluk palmtakke, vorm ‘n erewag rondom Y’shua en die esel en roep uit: “Hoshiah-na! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van Yahweh!” En om die kroon te span, gaan Y’shua direk daarna die tempel binne en doen ‘n aantal wonderwerke wat die omstanders verstom en die kinders laat uitroep: “Hoshiah-na vir die Seun van Dawied!”

Waarom kry ons op hierdie dag, kort voor Pesag, die prosessie met palmtakke wat pas by Sukkot en twee keer die uitroep “Hoshiah-na” wat reeds in Y’shua se tyd kenmerkend van die sewende dag van Sukkot was? Wat het Pesag met Hoshanna Rabbah te make? Op Hoshanna Rabbah of die laaste dag van Sukkot is dit gebruiklik om te bid vir die koms van die Messias en terselfdertyd blydskap uit te spreek oor die Messias en wat Hy gaan kom doen. Een van die gebede wat gewoonlik op hierdie dag gebid word, is: “May the Merciful One restore for us the fallen sukkah of David”. Toe Y’shua destyds op die rug van ‘n esel Yerushalayiem binnekom, het die omstanders die profesie van ZegarYah herken en besef dat hierdie een die beloofde Messias kon wees. Hulle kon hulleself nie inhou nie en het dadelik die konneksie met die gebede van Hoshanna Rabbah gemaak en uitgeroep: “Hoshiah-na! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van Yahweh!” Toe Y’shua daarna met groot outoriteit die geldwisselaars uit die tempel verjaag en siekes op wonderbaarlike wyse genees, het selfs die kinders die teenwoordigheid van die Messias aangevoel, en dit hardop aangekondig met die woorde: “Hoshiah-na vir die Seun van Dawied!”

So is Hoshiah-na nou ‘n smeekgebed om redding wat nog moet gebeur (soos in die boek van Tehielliem) of ‘n loflied oor redding wat reeds (begin) gebeur het (soos in die beskrywing van die Messias se intog in Yerushalayiem)? Dis juis hierdie skynbare teenstrydigheid wat redding op die heel beste manier beskryf. Redding is iets wat elke gelowige elke dag van sy lewe nodig het. Maar redding is ook iets wat ons kan herken in die lewe en werk Y’shua van Natsaret. As ons na sy lewe kyk en na die getuienisse oor sy woorde en sy werke luister, kan ons nie anders as om sy koms as die grootste enkele reddingswerk in die geskiedenis te erken nie. Ons wat hier is vandag en wat die afgelope week hierdie fees gevier het, kan nie anders as om in Y’shua die hand van redding van ons hemelse Vader raak te sien nie.

Om hierdie rede kan ons vandag ‘n dubbele Hoshiah-na oor ons lippe laat gaan. Ons behoort nog steeds die Hoshiah-na’s van die Psalms en die Hoshiah-na’s van die Tanag uit te roep. Yahweh red ons; hoor ons; dra ons; help ons; seën ons, verlos ons! Die een wat hierdie soort Hoshiah-na nie meer oor sy lippe laat gaan nie, het begin om die taal van Laodisia in Openbaring 3 te praat en in sy eie hart te sê: “Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie.” Vir sulke mense sê die Messias: “Jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (Openbaring 3:17).

Ons kan egter ook die Hoshiah-na uitroep van diegene wat ‘n erewag vir Y’shua gevorm het toe Hy enkele dae voor sy dood Yerushalayiem op ‘n eenvoudige esel binnegery het. Die Hoshiah-na van mense wat die Messias herken het, wat die vervulling van profesieë herken het en die optrede van Y’shua as deel van die plan van Elohiem herken het. Hierdie Hoshiah-na is ook ‘n uitroep om redding. Maar dis ‘n uitroep wat met blydskap gepaard gaan, omdat die lang-verwagte redding hier duidelik, voor ‘n mens se oë, gestalte aangeneem het. Die redding is hier! Die uitkoms is hier! Die Messias is hier! Alle lof aan Hom wat hierdie redding gestuur het! Geseënd is hierdie een wat in die Naam van Yahweh sou kom en wat nou werklik gekom het! Maar nog steeds bly dit ons gebed: Hoshiah-na – Gee ons tog u redding. Laat ons tog nooit dink dat ons onsself kan red of dat ons redding op ‘n ander manier kan bekom nie. En bo alles: Laat ons tog nooit so oorgerus oor ons eie redding raak dat ons begin verslap op die pad van geloof en nie meer met volharding uitsien na u Seun se koms nie.

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »