DIE OFFERS WAT ONS BRING

alternate textDie naam van hierdie week se Torah leesstuk is “Tsav”, wat ‘n mens sou kon vertaal met “Beveel; Gee bevel of Gee opdrag aan …”. Die teksvers waarmee die leesstuk begin, word normaalweg aangedui as Wayyikra (Lev) 6:1, maar as ‘n mens nie die oorspronklike Hebreeuse teks gebruik nie, begin parashah “Tsav” eintlik eers by Wayyikra 6:8. Volgens die oorspronklike Hebreeuse hoofstuk verdeling, is Lev 6:1-7 déél van Lev 5 (Die Hebreeuse Lev 5 het dus nie net 19 verse nie, maar 26 verse, terwyl die Hebreeuse Lev 6 weer sewe verse minder het as die meeste ander vertalings). Hoe dit ook al sy, in die WeG (en feitlik alle ander Afrikaanse of Engelse vertalings) begin hierdie week se parashah by Lev 6:8 en 9 waar ons lees: “Verder het Yahweh met Mosheh gepraat en gesê: Gee bevel aan (Tsav!) Aharon en sy seuns en sê: Dit is die Torah van die brandoffer …”

Die res van die parashah gaan grootliks oor die verskillende soorte offers wat gebring moes word en omdat offers vir meeste mense vandag maar bitter-min betekenis het, word daar dalk nie soveel aandag aan hierdie parashah gegee soos aan sommige van die ander Torah porsies nie. Ons sal egter aansienlik armer wees in die geloof as ons nie kennis neem van die offers en die betekenis agter die offers wat Yahweh van sy volk verwag het nie. In Woord en Getuienis kom die woord “offer” ongeveer 90 keer in hierdie parashah (slegs drie korterige hoofstukke) voor! In hierdie drie hoofstukke alleen is daar sprake van minstens 15 verskillende soorte offers (brandoffers, dankoffers, reukoffers, vuuroffers, sondoffers, skuldoffers, wydingsoffers, voedseloffers, hefoffers, vrede-offers, lofdankoffers, voloffers, herinneringsoffers, reukoffers, beweegoffers en vrywillige offers). Sommige hiervan oorvleuel met mekaar. Daar word byvoorbeeld van brandoffers en reukoffers en dankoffers gepraat, maar al drie hierdie soorte offers kan deur een en dieselfde offer ingesluit word. Yahweh het die offers egter nie om dowe neute ingestel nie en het nie verniet beveel (“Tsav!”) dat sekere aspekte van die volk se aanbidding, en sekere aspekte van die volk se verhouding met Hom as hulle Elohiem, in die vorm van ‘n offer aan Hom gebring moes word nie. Kom ons kyk na sommige hiervan.

Soos ons reeds gesien het, vorm die brandoffer die basis van meeste ander tipe offers. Die bekendste Hebreeuse woord vir “brandoffer” is “olah” wat afgelei is van “alah” wat basies beteken: “Om op te gaan; om op te lig; om te laat opgaan; om te verhoog”. Hierdie woord dui aan dat die rook van die offer na die hemel toe opgaan of opstyg (of dat die offer self “opgelig” of “opgestuur” word) en dat dit aangenaam en aanneemlik in Yahweh se oë is. Dit is egter nie die enigste betekenis van “alah” nie (‘n woord wat terloops niks met die Islamitiese benaming “Allah” te make het nie). Die benaming “Allerhoogste Elohim” (Heb: “El Elyon”) kom ook van die woord “alah” en ‘n brandoffer het dus nie net gegaan oor rook wat opstyg na die hoogte nie. Dit het ten diepste daaroor gegaan om eer te bewys aan die Een wat (alreeds) hoog en verhewe, bo alle ander wesens is. Dit kan gesien word in Ps 97:9 “Want U, Yahweh, is die Allerhoogste (“Elyon”) oor die hele aarde; U is hoog verhewe (“alah”) bo al die magtiges.” Al bring ons nie vandag fisiese brandoffers nie, mag ons nooit ophou om lof en eer te bring aan Hom wat hoog verhewe bo al die magtiges is nie. Dis tyd dat ons ons “hoogtevrees” oorkom en voluit begin erkenning gee aan Hom wat op die hoogtes van die aarde wandel (Amos 4:13). YeshaYahu 58 sê dat die een wat dit (as ‘n leefstyl) doen, sal self ry oor die hoogtes van die aarde!

Die soort offer wat in 6:12 en 7:32 ‘n “dankoffer” genoem word, is eintlik ‘n vrede-offer, afgelei van dieselfde woord waarvan die bekende “shalom” afgelei is. Dis nie maklik om ‘n eenvoudige definisie van “shalom” te gee nie. Dit gaan oor daardie gevoel van veiligheid, geborgenheid en rustigheid waarna elke mens op aarde smag. Dit is daardie kwaliteit wat maak dat ‘n mens iemand kan beskryf as vervuld en geseënd of vol vrede. Jy bring nie net ‘n vrede-offer as jy vol vrede voel of as iets met jou gebeur het waaroor jy dankbaar is nie. Jy bring (gereeld) ‘n vrede-offer om daarmee te sê dat jy besef dat vrede en vervulling en gemoedsrus en kalmte net van Yahweh af kom. Vrede-offers is uiters geskik om in tye van storm en stryd te bring. Dit help jou om perspektief te kry. Dit bring jou weer terug by die Bron van vrede en die Plek waar alle ander dinge in jou lewe weer in plek kom en in hulle regte gleuf inskuif. Op een of twee plekke in hierdie parashah word daar van “lofdankoffer” gepraat (7:13 en 7:15). Hier kry ons ‘n kombinasie van “shalom” en “todah” (laasgenoemde woord word normaalweg gebruik word om “dankie” te sê en letterlik beteken dit dat ‘n mens jou hand oplig om aan iemand erkenning te gee). Hoe bring ‘n mens vandag ‘n vrede-offer of ‘n lofdankoffer? Jy maak tyd in jou besige dagprogram – elke dag, minstens een of twee keer per dag – om heeltemal tot stilstand te kom, op te kyk na jou Skepper (of die hand na Hom toe op te lig) en vir Hom te sê: “Dankie dat ek by U veilig is en dat daar by U kalmte en herstel is.” Ek weet nie of daar nog iets is wat ‘n groter impak op ons lewens kan hê as dit nie.

Wat van wydingsoffers en reukoffers? Alhoewel elkeen van hierdie twee tipes offers ‘n unieke karakter gehad het en op ‘n manier binne die opset van die Tent van samekoms ingepas het wat ons nie vandag net so kan herhaal nie, behoort die wesenlike betekenis daarvan nie vir ons verlore te gaan nie. ‘n Wydingsoffer is ‘n “millu”, afgelei van die woord “mala” wat beteken om vol te maak of vol te wees of vervul te wees. Hierdie word word gereeld in die Skrif gebruik om aan te dui dat Yahweh self of iets wat van Hom afkomstig is, ‘n mens se lewe só vol maak dat daar nie eintlik ‘n plek vir, of begeerte na ander dinge is wat niks met Hom te make het nie. Voorbeelde: Ps 71:8 My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem. Ps 33:5 Die aarde is vol van die goedertierenheid van Yahweh. Ps 65:9 U het die land besoek en oorvloed gegee; U verryk dit oorvloediglik; die stroom van Elohiem is vol water. Jes 11:9 Die aarde sal vol wees van die kennis van Yahweh soos die waters die seebodem oordek. Ons kan vandag nog wydingsoffers bring – as ons net eers ontdek het dat die stroom van Elohiem vol water is, dat die aarde vol van sy goedertierenheid is en dat dit nie nodig is om bykomende dinge te gaan soek en na te jaag wat ons lewens moet besig hou en verfraai nie. Hoe bring ‘n mens hierdie offer? Jy doen dit deur teenoor Hom uit te spreek: U maak my lewe vol. Wat U aanbied, is meer as wat ek nodig het. Ek kies om my lewensbeker te laat opvul met die oorvloed wat van U af kom.

Die belangrike woord in “reukoffers” is “reyach” wat van dieselfde woord as “ruach” afkomstig is. Ons vertaal normaalweg die woord “ruach” met “gees” en die idee met hierdie begrip is dat daar iets onsigbaars aan die werk is (of aan die gebeur) is wat ‘n sigbare en duidelik waarneembare uitwerking op ‘n mens se lewe het. Y’shua het na die konsep van die wedergeboorte en die werking van die Gees (“ruach”) van Yahweh verwys en gesê dit kan met die wind vergelyk word: Jy hoor sy geluid en sien sy uitwerking, maar jy weet nie presies hoe dit lyk of waarvandaan dit kom nie. Shaúl het aan die Korintiërs geskryf dat Elohiem die reuk van die kennis oor die Messias oral deur ons wil versprei. Wat se soort reuk versprei ons wanneer ons nie direk met iemand oor die Woord praat of wanneer ons nie doelbewus die beginsels van die Woord probeer navolg nie? Wat gebeur op die onsigbare vlak wanneer ek en jy met mense in aanraking kom? Ons kan vandag nog reukoffers bring deur gereeld te bid dat Yahweh ons met sy Gees vervul en die vrug van sy Gees in ons lewens gestalte laat vind. Twee van die woorde wat in woordeboeke as deel van die betekenis van “ruach” aangegee word, is “breathe” en “enjoy”. In ‘n wêreld wat in soveel opsigte besig is om mense te laat versmoor deur die besoedelde rookdampe wat deur die byna onkeerbare vlaag van korrupsie en ongeregtigheid versprei word, kan die enkeles wat vervul is met die Gees van Yahweh ‘n groot rol speel om andere te help om dit net weer reg te kry om te kan asemhaal en die lewe vol-uit te kan geniet!

Is dit swaar om offers te bring? ‘n Offer is per definisie nie ‘n “walk in the park” nie. Dit vra opoffering en soms prysgawe van jou self en jou eie belange, om ‘n offer (Engels: “sacrafice”) te bring en in ‘n sekere sin uit die sleurgang van hierdie wêreld te “verrys” en “op te styg” (of meer korrek: jouself op te lig of te “alah”) tot op die vlak waar jy met Yahweh in aanraking kan kom. Dit vra van jou om uit jou gemakstoel op te staan en soms direk teen die algemene manier van doen en dink in te beur en deur te druk. Maar ‘n mens kan dit volkome vrywillig doen (daarom word daar van “vrywillige offers” gepraat) omdat Yahweh nie gehuiwer het om ons onder die stortvloed van sy seën te laat staan nie. ‘n Mens kan dit vrywillig doen omdat jy voortdurend omring is met herinneringe en monumente (Engels: memorials) van Yahweh se gunsbewyse aan jou. Daarom word daar van herinneringsoffers gepraat. Kom ons hou aan om mekaar aan sy getrouheid te herinner. Kom ons maak moeite met elke geleentheid waar ons aan sy grootheid en getrouheid in die verlede herinner word (soos die feeste en elke byeenkoms van die gelowiges). En kom ons bring ons offers voor Hom – in alle erns, met al die toewyding waaroor ons beskik, met elke greintjie krag tot ons beskikking, so gereeld en so lank as wat ons kan – en veral op daardie dae en daardie tye dat ons nie lus voel nie, wanneer ons nie lekker voel nie en wanneer ons nie krag het om mense in die gesig te kyk nie. Die gaan nie oor mense nie. Dit gaan oor Hom en Hy verdien ons offers meer as enigiets anders.

No tags for this post.

2 Responses to DIE OFFERS WAT ONS BRING

  1. Tokkie Steyl says:

    Ek doen navorsing oor die afleiding of oorsprong waarvandaan “offer”afgelei is.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »