DIE GETUIENIS VAN DIE ARK

alternate textDaar is verskil van mening oor presies watter items binne-in die ark van die verbond geplaas is. Party mense sê dat slegs die twee kliptafels met die Tien Woorde of die Tien Gebooie in die ark geplaas is. Andere sê die hele Torah is in die ark gebêre. Nog ander sê weer die houer met manna en die staf van Aharon is saam met die twee kliptafels in die ark geplaas. Wie is nou eintlik reg? Natuurlik is die eintlike vraag: Wat sê die Skrif? Wat saak maak, is nie wat mense sê nie, maar wat die Skrif sê. Kom ons kyk na ‘n klompie verse in die Skrif wat meer lig werp op hierdie onderwerp. Ex 25:21 En sit die versoendeksel bo-op die ark; maar in die ark moet jy die Getuienis neerlê wat Ek aan jou sal gee. Deur hierdie vers te vergelyk met verse soos Ex 31:18; Ex 32:15 en Ex 34:29, waar daar van die “twee kliptafels van die Getuienis” gepraat word, lyk dit beslis asof hierdie vers beweer dat die twee kliptafels met die tien woorde binne-in die ark geplaas is.

Ex 16:33-34 Mosheh sê toe vir Aharon: Neem ‘n kruik en gooi ‘n omer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van Yahweh neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos Yahweh Mosheh beveel het, so het Aharon dit voor die Getuienis neergesit om bewaar te word.

Die “Getuienis” waarvan hier gepraat word, is dieselfde “Getuienis” waarvan daar in ander verse in Shemot (Exodus) gepraat word, met ander woorde “die twee kliptafels van die Getuienis” wat binne-in die ark geplaas is. Die kruik met die manna moes dus voor die twee kliptafels neergesit word. Dit kan een van twee dinge beteken: (1) Die manna moes binne-in die ark, voor die kliptafels neergesit word, of (2) Die manna moes voor of langs die ark, en dus ook voor die kliptafels neergesit word.

Num 17:10 Daarna het Yahweh vir Mosheh gesê: Bring die staf van Aharon terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die rebelses, en bevry My eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterf nie.

Hierdie vers maak deel uit van die Torah lesing van hierdie week waarin beskryf word hoedat Korag en die twee broers Datan en Aviram, tesame met nog 250 vername manne uit die volk, teen Mosheh en Aharon gerebelleer het en beswaar gemaak het daarteen dat net sekeres toegelaat is om diens te doen in die Afgesonderde Plek. Die uiteinde was dat die toorn van Yahweh teen hulle ontvlam het – Die drie manne en hulle huisgesinne is lewendig deur ‘n bonatuurlike aardskeuring uit die midde van die volk verwyder en ‘n “vuur wat van Yahweh uitgegaan het” het die 250 man op ‘n soortgelyke bonatuurlike manier vernietig. Na hierdie gebeurtenis wou Yahweh eens en vir altyd vir die volk wys watter stam Hy uitgekies het om die diens in die Afgesonderde Plek te verrig. Daar moes een staf vir elke stam in die Tent van Getuienis geplaas word met die name van die twaalf stamme op die 12 stawe uitgegraveer. Die staf wat sou bloei en uitbot verteenwoordig die stam wat Yahweh uitgekies het om die diens in die Afgesonderde Plek te verrig. Die staf van die stam van Lewi (Levi) het uitgebot en teen hierdie agtergrond moet Num 17:10 gelees word: “Bring die staf van Aharon terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die rebelses …”. Let wel, die staf van Aharon moes voor (die kliptafels van) die Getuienis bewaar word, wat weer eens kan beteken dat dit binne-in die ark of voor die ark gehou moes word.

Deut 31:24-26 En toe Mosheh die woorde van hierdie Torah klaar in ‘n boekrol geskryf het tot die einde toe, het Mosheh aan die Lewiete wat die verbondsark van Yahweh gedra het, bevel gegee en gesê: Neem hierdie boekrol van die Torah en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van Yahweh julle Elohiem, dat dit daar as getuie teen jou kan wees.

Hier word verwys, nie na die twee kliptafels (wat deur die vinger van Yahweh geskryf is) nie, maar na die (hele) boekrol van die Torah (wat deur Mosheh geskryf is). Dit moes geplaas word aan die kant van die verbondsark (TS: “beside the ark of the covenant”; ASV: “by the side of the ark of the covenant”) wat moontlik kon beteken: binne-in die verbondsark, maar teen die kant daarvan. As ‘n mens na sekere vertalings kyk, lyk dit egter of die bedoeling is: Die boekrol van die Torah was net buitekant of langsaan of teenaan die verbondsark.

1 Kon 8:9 Daar was niks in die ark nie as net die twee kliptafels wat Mosheh by Gorev daarin neergelê het, toe Yahweh ‘n verbond met die kinders van Yiesraél gesluit het by hulle uittog uit Mietsrayiem.

Hierdie vers beweer onomwonde dat in die tyd van Shelomoh (omtrent 400 jaar nadat die ark die eerste keer in gebruik geneem is) daar niks anders as net die twee kliptafels binne-in die ark was nie. Dit dien moontlik as ‘n bevestiging dat die ander items (die kruik met die manna, die staf van Aharon en die boekrol van die Torah) nooit binne-in die ark gehou is nie, maar by die ark, saam met die ark, langsaan die ark, omdat dit, net soos die ark en die twee kliptafels van Getuienis binne-in die ark, gedien het as ‘n versterking en bevestiging van die Getuienis wat deur die ark van geslag tot geslag oorgedra moes word. Daar is egter een gedeelte in die Skrif wat lyk of dit al hierdie verse weerspreek. Hierdie gedeelte word baie later in die boek van Ievriem (Hebreërs) aangetref:

Heb 9:3-4 Agter die tweede voorhangsel (was die deel) wat genoem word die Mees Afgesonderde, waarin ‘n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom volledig met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aharon wat gebloei het, en die tafels van die verbond.

Met die eerste oogopslag lyk dit of asof hierdie gedeelte onomwonde verklaar dat die ark drie items bevat het, naamlik die goue kruik met die manna en die staf van Aharon en die kliptafels met die Tien Woorde. Die vraag is: Wat van die Boekrol van die Torah (wat deur Mosheh geskryf is) waarvan Deut 31 praat? En wat van 1 Kon 8:9 wat uitdruklik sê dat dit net die Twee Kliptafels was wat binne-in die ark was? Kan dit wees dat items soos die manna en die staf van Aharon vroeër in die ark was, maar in die tyd van Shelomoh nie meer in die ark was nie en dat die Hebreërskrywer oor die situasie in Mosheh se tyd skryf, nie die situasie in Shelomoh se tyd nie? Ons weet eenvoudig nie. Dit kan selfs wees dat die Boekrol van die Torah (wat deur Mosheh geskryf is) ook eers later in of by die ark geplaas is en dat dit die rede is waarom Heb 9 nie daarvan praat nie.

Wat vir ons belangrik is, is dat al hierdie dinge wat met die ark van die verbond geassosieer is, deel was van die Getuienis wat Yahweh vir die nageslagte wou bewaar. Wat is die doel van Getuienis? Die oorspronklike betekenis van die woord “getuienis” het te make daarmee om iets oor en oor te vertel, of oor en oor te hoor, of mense oor en oor aan iets te herinner. Waarom? Sodat die werke van Yahweh raakgesien en herken kan word. Die verhaal van die manna in die woestyn moet oor en oor vertel word. Sodat almal kan onthou wat Yahweh lank gelede gedoen het, maar ook kan herken wanneer Hy later weer iets soortgelyk doen, deur byvoorbeeld Iemand wat Hy stuur wie se woorde soos manna is – woorde van die lewe wat soos lewende brood ‘n mens se lewe totaal kan verander. Die verhaal van die staf van Aharon moet oor en oor vertel word. Sodat almal kan onthou wat met Korag en Datan en Aviram gebeur het. Maar ook sodat mense kan herken wanneer Hy later iets soortgelyk doen, deur byvoorbeeld Iemand van ‘n ander priesterorde te stuur wie se opstanding uit die dood net so onwaarskynlik was soos die moontlikheid dat ‘n dooie staf amandel bloeisels en selfs amandel vrugte te voorskyn bring! Die twee kliptafels en die hele boekrol van die Torah moes oor en oor onder die aandag van die volk gebring word. Sodat almal kan onthou hoe Yahweh se geregtigheid reg van die begin af gelyk het. Maar ook sodat mense hierdie selfde geregtigheid kan herken wanneer daar Iemand opstaan wat sê dat Hy nie gekom het om die Torah tot niet te verklaar nie, maar dat Hy inteendeel gekom het om elke jota en tittel van die Torah te vervul.

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »