AFGESONDER, IN MURG EN BLOED

alternate textDaar is veral twee woorde wat gereeld voorkom in die Torah leesstuk van hierdie week: Die woorde “bloed” en “afgesonder”. Die woord “bloed” kom 20 keer voor in Wayyikra (Levitikus) 16 tot 18 en die woord “afgesonder” 12 keer. Dis veral die tema van BLOED wat mense se verbeelding van die vroegste tye af aangegryp het en ook reg deur die Skrif ‘n baie groot rol speel. Bloed is ‘n wesenlike deel van mens-wees (soveel so dat die woord vir mens, “adam” wat “rooierig” kan beteken, waarskynlik ‘n afleiding is van “dam”, die Hebreeuse woord vir “bloed”). Dis ook ‘n wesenlike deel van die stelsel van offers wat so verweef is in alles wat in die Torah beskryf word. Daar is egter byna ‘n soort teenstrydigheid in die Skrif te bespeur as dit kom by die tema van bloed. Aan die een kant duik die tema van “bloed” gereeld in die Torah op en staan daar in Lev 17:11 dat die lewe of die siel van die vlees in die bloed opgesluit lê en in ‘n vers soos Heb 9:22 dat daar sonder bloedvergieting geen vergifnis kan plaasvind nie. Maar aan die ander kant is daar ‘n duidelike verbod teen die eet of die inneem van bloed en word hierdie verbod telkens in die Skrif herhaal – selfs ook uitdruklik in die Nuwe Verbond, ná die dood en opstanding van Y’shua die Messias.

Bloed seremonies en bloed verbonde was baie algemeen onder die primitiewe nasies. Bloed is erken as die beginsel van lewe, nog lank voordat daar wetenskaplike bewyse gekom het dat dit wel die geval is. Mense het van vroegs af ‘n natuurlike vrees en ontsag vir die vergieting van bloed gehad. Daarom is ooreenkomste soos “bloed broederskap” en “bloed vriendskap” van die vroegste tye af aangegaan, deurdat twee mense mekaar se bloed drink, of mekaar se bloed aan hulle eie lywe smeer om daarmee te verklaar dat hulle, soos familie, met BLOED aan mekaar verbind is.

Die Skrif gebruik die begrip van bloedskuld – iets wat op iemand (of op sy kop) of op ‘n groep mense kom omdat daar teen Yahweh gesondig is. Rom 5:12 beskryf dat daar deur Adam se sonde, bloedskuld op die ganse menslike geslag gekom het. Bloedskuld vra dat die skuldige party se bloed vergiet moet word en moet sterf. Eseg 18:4 sê die siel wat sondig moet sterf. Maar nou tref ons in die Skrif ook die beginsel aan (‘n beginsel wat die goedertierenheid en goedgunstigheid van Yahweh illustreer) dat die bloed van ‘n offerdier in die plek van die bloed van van ‘n mens voor Yahweh gebring mag word en dat daardie (plaasvervangende) bloed gereken word as versoening (letterlik: “bedekking”) vir die mens se sonde. Die bloed wat vergiet is toe die Messias aan die vloekhout van Golgota gesterf het, word gesien as die een, volmaakte offer vir die bloedskuld van die mensdom, wat deur al die bloedoffers (vóór Y’shua en ná Y’shua) gesimboliseer word.

Die sentrale simboliek van Pesag (die bloed van lammers aan die deurkosyne wat vir die Israeliete LEWE in plaas van DOOD gebring het) is een van die mees treffende illustrasies
van die plaasvervangende en versoenende (bedekkende) karakter van bloed – ook die beginsel dat daar LEWE in die bloed is. Die feit dat Y’shua op presies dieselfde dag doodgemaak is waarop die inwoners van Jerusalem hulle lammers geslag het, as ‘n herinnering aan die wonderbaarlike manier waarop Yahweh hulle voorvaders se lewens gespaar het op daardie eerste Pesag in Egipte, is ‘n duidelike aanduiding dat Y’shua se bloed ook ‘n plaasvervangende en versoenende (of bedekkende) betekenis het. Vir ons beteken sy bloed wat gevloei het: LEWE in plaas van DOOD – VERGIFNIS in plaas van VERDOEMENIS – UITTOG UIT EGIPTE in plaas van GEBONDENHEID EN SLAWERNY!

Deesdae is die tema van die sogenaamde “blood moons” op almal se lippe. Waaroor gaan dit? Dit gaan basies oor die rooi kleur van die maan wanneer daar ‘n volledige of gedeeltelike verduistering van die volmaan is. Wat is so uitsonderlik hieraan? Is maan verduisterings nie iets wat gereeld plaasvind nie? Ja dit is, maar in hierdie geval word daar vier “blood moons” – vier VOLLEDIGE maan verduisterings – voorspel oor die volgende 18 maande: een op die aand van Pesag 2014; een op die eerste aand van Sukkot 2014; een op die aand van Pesag 2015 en een op die eerste aand van Sukkot 2015 (met die moontlikheid van ‘n dag variasie, afhangende van watter kalender gevolg word). Dis nogal iets om van kennis te neem!

Wat verder baie interessant is van hierdie jaar, 2014, is dat die kalender wat deur die Yehudiem gevolg word en die een wat gevolg word deur groepe wat die sigbare nuwemaan in Israel as maatstaf gebruik, presies ooreenstem, wat die bepaling van die Dag van Pesag en die Fees van Ongesuurde Brode betref. Dit gebeur nie so dikwels nie, aangesien die Yehudiem grootliks ‘n wiskundige metode gebruik om hulle kalender uit te werk en nie meer die fisiese sigbaarheid van die nuwemaan in ag neem nie. Wat net so interessant is, is dat die Christene se “Easter Sunday” vanjaar op die “regte” dag val, dit wil sê op die Dag van die Eersteling Beweegoffer (die dag wat ooreenstem met die fees en die dag van Y’shua se opstanding) en dat die ou “Paasmaandag” wat deesdae Gesinsdag genoem word, saamval met die laaste dag van Ongesuurde Brode, wat volgens die Skrif ‘n vakansiedag behoort te wees. En om alles te kroon is die datums van die maand van April presies gesinchroniseer met die datums van die Skrif: 14 Aviev (die Dag van Pesag) val op 14 April. 15 Aviev, die Eerste Dag van Ongesuurde Brode, val op 15 April, ensovoorts. Is dit dalk alles maar net toevallig is of staan ons dalk op die drumpel van ‘n besonderse betekenisvolle tyd in die geskiedenis?

Om terug te keer na die “blood moons”. Daar is nagevors (deur Nasa en ander navorsers) dat daar sedert die tyd van die Messias (2000 jaar gelede) sewe keer sulke reekse van 4 volledige maan verduisterings was wat twee jaar na mekaar op Pesag en die feesperiode van die sewende maand geval het (soos wat die geval gaan wees in 2014 en 2015 – die reeks wat voorlê is die agste een). Elkeen van die vorige sewe reekse het gepaard gegaan met ‘n KRITIESE TYD vir die wêreld en veral die Yehudiem of die nasie van Israel – soms krities, in die sin van katastrofies, en soms krities in die sin van deurslaggewend of rigting-gewend. Ek wil nie nou op al die detail ingaan nie, maar van die gebeurtenisse wat in die verlede tydens, of baie naby aan hierdie verskynsel plaasgevind het, sluit in van die ernstigste periodes van vervolging wat die Yehudiem ooit deurgemaak het, die onafhanklikheidswording in 1948 en 1949 en die Sesdaagse Oorlog in 1967. In die res van hierdie eeu wat voorlê, gaan daar nie weer so ‘n reeks van vier “blood moons” wees nie.

Wat sê die Skrif oor tekens wat met die maan te doen het? Kom ons begin by Gen 1:14. Daar word verklaar dat die “ligte” in die hemel (insluitend die maan) gegee is om te dien as tekens vir die vasgestelde tye (Heb “moadiem”). Wanneer Y’shua oor die eindtyd praat, sê Hy daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid (Luk 21:25). En dan veral 3 gedeeltes wat spesifiek verwys na die rooi volmaan en hoedat dit een van die tekens van die laaste dae sal wees:

Joe 2:31 en Hand 2:20 (presies dieselfde woorde): Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van Yahweh kom.

Opb 6:12, 17 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die volmaan het geword soos bloed … want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

Beteken dit alles dat die Messias voor die einde van volgende jaar na die aarde gaan terugkeer? Ons weet eenvoudig nie, want dit lyk of die “blood moons” tekens is wat ons in die eerste plek herinner aan Yahweh se vasgestelde tye, en ook daaraan herinner dat die wêreld oor duisende jare bloedskuld op homself en op sy mense gelaai het. Maar die koms van die Messias en die einde van hierdie bedeling waarin ons nou is, kan ook deur buitengewone tekens ingelui word – tekens wat Nasa en die slim mense van hierdie wêreld nie met berekenings kan voorspel nie, want die Skrif is duidelik daaroor dat niemand die tyd van die koms van die Messias ken nie. Dit sal skielik, onverwags, sonder vooraf waarskuwing, op die mense van hierdie wêreld afkom. En omdat die “blood moons” in die verlede dikwels met katastrofiese gebeure gepaard gegaan het – veral vir die nasie van Israel – moet ons vir hierdie land en sy mense en vir die politieke situasie van spanning in die Midde-Ooste bid soos nog nooit tevore nie!

Maar daar is ook ‘n duidelike raakpunt tussen die “blood moons” en die groot klem wat reg deur die Skrif op BLOED geplaas word. As gevolg van sonde en die geweldige toename in ongeregtigheid, sedeloosheid en korrupsie, het die bloedskuld wat oor hierdie wêreld aangeteken is, astronomiese proporsies bereik. As gelowiges het ons nie ‘n ander keuse nie as om ons so ver as moontlik te distansieer van die skemas en die praktyke van hierdie wêreld (dit wil sê: AFGESONDER te lewe) en ons toevlug VOLLEDIG te gaan soek in die verbond wat Yahweh met ons aangegaan het en wat Hy met die bloed van sy Seun beseël het. En een van die heel beste praktiese maniere om ons by Yahweh se verbond te skaar en ons af te sonder en gereed te maak vir die koms van sy Seun, is om sy feeste – beginnende by Pesag – met hart en siel te “embrace” en volledig daaraan deel te neem.

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »