YEHUDAH, DIE ALLERBESTE VIR DIE ALLERHOOGSTE

 

In 'n vorige lering het dit aan die lig gekom dat daar in Yechezkel (EsegiŽl) 28 melding gemaak word van 9 edelgesteentes wat deel uitmaak van die bedekking (vermomming!) van HaSatan, die groot teŽstander van die gelowiges.  Dieselfde edelgesteentes (saam met nog drie) maak ook deel uit van die indrukwekkende borstas van die hoŽpriester waarvan daar onder meer in Shemoth (Exodus) 28 gepraat word.  In die betrokke artikel word ook aangedui wat die verborge betekenis mag wees van die drie stene wat nie in die bedekking van Satan in Yechezkel 28 voorkom nie.   

Daar is egter soveel aspekte wat aansluit by hierdie tema en wat bykomende waarhede aan die lig bring, dat dit die moeite werd is om weer 'n slaggie te kyk na die kwessie van die edelgesteentes, en meer spesifiek: die 'borstas' van die hoŽpriester waarin hierdie edelgesteentes voorgekom het.  Die Hebreeuse woord vir hierdie borstas (Eng: 'breastplate') is 'Choshen' of wat afkomstig is van die woord 'chashan' wat beteken: 'to be excellent, to be beautiful, to be precious'.  'n Mens kan verstaan waarom hierdie woord vir die hoŽpriester se borstas gebruik is - dit was werklik die mees uitstaande, die mees asemrowende deel van sy totale uitrusting, bestaande onder meer uit twaalf kosbare edelgesteetes (een vir elke stam van Yisrael) wat in goud gemonteer is. 

Wat sou die dieper betekenis van hierdie borstas wees en van die oorspronklike naam wat basies 'most excellent' beteken? Onthou, die tabernakel en elke onderdeel daarvan, insluitend die gewaad van die hoŽpriester, is gemaak volgens die hemelse patroon wat Yahweh in sy wysheid aan Mosheh (Moses) openbaar het (Shemoth / Exod 25:9).  Wie of wat, wat deur hierdie borstas uitgebeeld  word, is in die oŽ van Yahweh 'the most excellent'?  Die voordiehandliggende antwoord is dat dit die volk Yisrael is.  Die hoŽpriester is immers verteenwoordigend van die volk en boonop bevat sy borstas juis die twaalf stene wat die twaalf stamme van Yisrael verteenwoordig.  Boonop is daar baie gedeeltes in die Skrif wat dit pertinent stel dat die hele volk Yisrael in die oŽ van Yahweh as 'the most excellent' onder al die nasies beskou word (vgl. o.m. Debarim / Deut 32:9-14; Zecharyah / Sag 2:8).

Daar is egter meer in die simboliek van die borstas opgesluit as net die verwysing na die volk Israel as die skoonste onder die nasies van die wÍreld.  'n Studie van die woord 'choshen' (borstas) bring aan die lig dat die naam 'Nachshon' van dieselfde stamwoord afgelei is.  Wie was Nachshon?  Nachshon was 'n owerste oor die seuns van Yehudah.  In Bemidbar (Numeri) 2 word 'n beskrywing gegee van die patroon waarvolgens die laer van die volk Yisrael rondom die tabernakel in stamverband gegroepeer moes word.  Elke stam se posisie ten opsigte van die tabernakel word in detail beskryf en elke stam se leier (of owerste) word spesifiek aangedui.  Volgens hoofstuk 2:3 is die owerste van die stam van Yehudah 'n persoon met die naam, Nagson, of meer korrek Nachshon, afgelei van 'chashan' wat beteken 'the most excellent'.

Dit is baie interessant om die patroon vir die staanplek van die verskillende stamme in Bemidbar / Num 2 te bestudeer.  Die onderstaande afbeelding gee vir 'n mens 'n goeie algemene idee:      


 

 


 

Wat is die dieper betekenis van die patroon wat met hierdie uitleg aangedui word?  Ons kan nie hier in detail op alle fasette ingaan nie en gaan eers volstaan met die volgende: 

1.                   Die ingang na die tabernakel (dus ook die tempel, die heiligste en die allerheiligste) is aan die Oostekant.  As 'n mens in die tabernakel (tempel, allerheiligste) wil ingaan, moet jy jou rug draai na die ooste en jou gesig na die weste.  As jy egter jou gesig na die ooste wil keer, moet jy jou rug draai op die tabernakel (tempel, allerheiligste).  Dit is presies wat Yahweh vir die profeet gewys het in Yechezkel (EsegiŽl) 8:16: 'Toe bring Hy my na die binneste voorhof van die huis van Yahweh, en kyk, by die ingang van die tempel van Yahweh ... was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van Yahweh en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste.'  Voordat ek en jy in die huis en in die teenwoordigheid van Yahweh kan kom, MOET ons eers ons rug draai op die ooste, d.w.s. MOET ons eers afstand doen van enige gebruike of gewoontes in ons lewens wat met die aanbidding van die son en die maan en die hemelliggaame te make het!

 2.                   Daar is twee groepe mense wat reg voor die ingang van die tabernakel gestasioneer is: Eers Mosheh, Aharon en die seuns van Aharon en dan die stam van Yehudah.  Dit is simbolies van die rol wat Yahweh reg van die begin af aan die hoŽpriester toegeken het.   Eers was dit die generasie van hoŽpriesters uit die nageslag van Lewi (d.w.s. Aharon en sy nageslag) wat die tussengangers tussen die volk en Yahweh sou wees.  Om in die Allerhoogste se teenwoordigheid te kon kom, om versoening vir jou sondes te ontvang, moes jy by die Lewitiese hoŽpriester verbykom.  Daar was nie 'n ander manier nie.  Maar is dit nie verstommend dat die Vader in sy wysheid reg van die begin af alreeds sy voorbereidings vir die inwerkingtreding van die nuwe verbond in plek gehad het nie?   Daar was reeds 'n Aander generasie' van hoŽpriesters in posisie voor die ingang van die huis van Yahweh, naamlik die stam van Yehudah. Want baie eeue later sou die 'Leeu uit die stam van Yehudah' (Openb 5:5) die amp van hoŽpriester by die Lewiete oorneem en ons ewige HoŽpriester word, volgens die priesterorde van Malkitsedeq (Heb 3 - 10).  Daar is steeds nie 'n ander manier om in die teenwoordigheid of in die huis van die Allerhoogste te kom nie - dit is net deur die ewige HoŽpriester, Y'shua die Messias.  Daarom is die een wat aan die hoof van die stam Yehudah staan, se naam 'Nachshon' - 'die uitstaande een' of 'die voortreflike een'.  Is hy nie daar om ons te herinner aan Hom wat uitnemender as die engele is (Heb 1:4) en vir ons in alle opsigte 'n voortrefliker bediening (Heb 8:6) verkry het nie? 

3.                   Die naam 'Yehudah' in Hebreeus bestaan uit 5 letters, naamlik y,h,w,d,h.  Vier van hierdie letters, y,h,w,h spel die Naam van die Allerhoogste 'Yahweh'.  Die enigste oorblywende letter is 'n 'd' - in Hebreeus word dit 'n 'dalet' genoem en dit lyk so:  " d"Ě.  Die woord 'dalet' in Hebreeus kan ook 'deur' beteken en omdat die letter " d"Ě boonop soos 'n deur lyk, is dit die naam wat aan hierdie letter toegeken is.  Vanuit hierdie gesigspunt beskou, het 'Yehudah' dus dieselfde betekenis as 'die Deur van Yahweh'.  Nou kan 'n mens verstaan waarom die stam Yehudah letterlik by die ingang van die tabernakel gestasioneer was.  Later sou daar immers Een uit Yehudah voortkom wat self gesÍ het: 'Ek is die Deur van die skape' (Joh 10:7) en 'Ek is die weg en die waarheid en die lewe - niemand kom na die Vader behalwe deur My nie' (Joh 14:6).  Een stam moes die posisie naaste aan die ingang van die tabernakel beklee.  Yahweh het bepaal dat dit Yehudah moes wees.  Maar selfs in die naam van Yehudah lÍ die boodskap opgesluit dat ons nie na Yehudah na die vlees moet kyk nie, maar na die Lam uit die geslag van Yehudah wat ons ongeregtighede en ons krankhede op Hom geneem het en sodoende vir ons die deur (poort) na die koninkryk van Yahweh oopgemaak het! 

4.                   In Rom 2:28,29 skryf Sha=ul (Paulus): 'Nie hy is deel van Yehudah wat dit in die openbaar is nie en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is deel van Yehudah wat dit in die verborge is, en besnydenis is di√© van die hart, in die gees, nie na die letter nie.  So iemand se lof is nie uit mense nie, maar uit Yahweh.'  In hierdie konteks is die benaming 'Yehudah' 'n verwysing na almal wat aan die volk van Yahweh behoort en nie net een spesifieke stam nie.  Die basiese woord waarvandaan 'Yehudah' afgelei is, is 'yadah' wat beteken om te loof.  Vir ons wat deel is van Yehudah (in die breŽr sin van die woord) is daar minstens drie verskillende vlakke van lof wat sin en betekenis aan ons lewens gee: (1) Ons lof is nie uit mense nie, maar uit Yahweh (Rom 2:29), want Hy is die Een wat 'n loflied in ons binneste plaas; (2) Mense rondom ons gaan begin om ons te loof (Bereshith / Gen 49:8) omdat hulle die gees en die waarheid van Yahweh in ons gaan raaksien, en (3) weens die vrug van Yahweh se volgehoue bemoeienis met ons, sal ons ophou met kla en murmureer en uitbreek in spontane lof aan Yahweh (Bereshith / Gen 29:35).