MINDER BEKENDE GEBEDE IN DIE OU TESTAMENT

Hagar (Sara se slavin): Yahweh, U is n Elohim wat sien (Gen 16) -Hou rekening met die feit dat Yahweh verder sien as wat ons sien en beter weet as wat ons weet  ...

Abraham se slaaf: Laat ek asseblief vandag n vrou vir Isak ontmoet (Gen 24) - Soek  Sy leiding in elke besluit  wat jy neem, groot of klein, want Hy is getrou ...

Manoag: Laat die man van Elohim tog weer n keer na ons toe kom (Rigt 13) - Moenie skroom om spesifieke leiding in spesiale omstandighede te vra nie ...

Hanna: As U aan my n seun skenk, Yahweh, sal ek hom sy lewe lank aan U wy (1 Sam 1) - Spreek jou diepste begeertes uit met ongenhibeerde smeking ...

Salomo: Ek is jonk en ek weet nie om uit of in te gaan nie - help my om tussen goed en kwaad te onderskei (1 Kon 3) - Laat Yahweh jou tekortkominge aanvul en jou toerus vir die taak wat vir jou onmoontlik lyk ...

Dawid: Wie is ek, Yahweh, en wat is my huis, dat U my tot hiertoe gebring het? (2 Sam 7) - Oppas dat jy nie so in jou nood opgesuig word dat jy die Vader se groot  genade uit die oog verloor nie ...

Elia: Antwoord my, Yahweh, dat hierdie volk kan weet dat U Elohim is en hulle harte tot U terugkeer (1 Kon 18) - Ter wille van Sy eer kan jy nooit te groot vra nie ...

Hiskia: Open u o, Yahweh, neig u oor en luister hoe Sanherib die lewende Elohim smaad (2 Kon 19) - Moenie dit  duld as jou hemelse Vader se eer aangetas word nie ...

Asa: Niemand kan soos U help tussen die magtige en die kragtelose nie (2 Kron 14) - As jy oorweldig voel deur jou vyand se magtigheid en jou eie nietigheid, beroep jou op Hom wat groter en magtiger as almal is ...

Josafat: In ons is geen krag teen hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons o is op U (2 Kron 20) - As  jy weet dat jy die einde van jou kragte bereik het, hoef jy nie aan Hom te twyfel nie ...

Esra: Ek voel te skaam en te verle om my aangesig voor U op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog (Esra 9) - Moenie dat jou sonde en jou skuldgevoelens jou van Yahweh af  wegdryf nie ...

Nehemia: Luister tog na my gebed wat ek dag en nag voor u aangesig bid, terwyl ek die sondes van my volk, myself en my familie bely wat ons teen U gedoen het (Neh 1) - Moenie die vernietigende gevolge van jou en jou mense se sonde onderskat nie ...

Job: Kyk, ek is te gering. Wat kan ek U antwoord? Ek l my hand op my mond ... Volgens hoors het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. (Job 40,42) - baseer jou gebede op wat jy self by Yahweh geleer het, nie wat ander jou vertel het nie ...

Jeremia: O Yahweh, Verwagting van Israel! almal wat U verlaat, sal beskaamd staan ... want hulle het die fontein van lewende water, verlaat (Jer 17) - wees altyddeur bewus dat Yahweh jou enigste  ware hoop en jou enigste bron van ware lewe is ...

Daniel: Hoor asseblief; vergewe asseblief; sien asseblief ons nood raak ... om U ontwil, my Elohim; want u Naam is oor u stad en u volk uitgeroep (Dan 9) - Daar is krag in elke gebed wat staan op die eer en die Naam en die beloftes van Yahweh ...

Jona: Uit my benoudheid, toe my siel versmag het, het ek U aangeroep ... en U het my stem gehoor (Jona 2) - In jou heel donkerste tye kan jy die Naam van Yahweh aanroep - Hy sal jou stem hoor en uitkoms gee op die regte tyd ...