DIE ENIGSTE DOOP WAT DIE APOSTELS GEKEN HET


Die Woord verklaar onomwonde dat daar net n doop is - net soos daar net n liggaam en n geloof is (Efes 4:4-6). Reg van die begin af was dit van die uiterste belang dat die eenstemmigheid, eensgesindheid en eenvormigheid binne die geloofsgemeenskap bewaar en beskerm sou word, ter wille van die eenheid van die liggaam van die Messias. 'n Liggaam sonder eenheid is nie werklik meer 'n liggaam nie. Die tragiese feit is egter dat daar vandag hoegenaamd nie meer eenheid in die kerk (in sy geheel) is nie - nie eenheid in geloof nie, nie eenheid binne die liggaam nie en ook nie eenheid in soverre dit die doop aangaan nie. Wat was die geheim van die kenmerkende eenheid van die vroe Handelinge gemeente? Hulle het volhard in die leer van die apostels en in onderlinge gemeenskap met mekaar (Hand 2:42). Dieselfde kan egter nie van latere gemeentes en latere geslagte van gelowiges ges word nie. Talle was nie bereid om "van harte gehoorsaam (te word) aan die voorbeeld van die leer wat aan (hulle) oorgelewer" is nie (Rom 6:17). Talle het nie op hulleself en op die leer gelet en daarin volhard nie (1 Tim 4:16). Ons pluk vandag die wrange vrugte van die kerk se onvermo om van die vroegste tye af nougeset in die leer van die apostels te volhard.

Moet ons ons o sluit en stilbly daaroor as gelowiges rondom ons kies om 'n ander koers in te slaan as wat duidelik in die Skrif geleer word? Die Skrif s oor en oor ons mag so iets nie maar net gelate aanvaar nie. Paulus s: "As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Meester, Y'shua die Messias en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie ... onttrek jou aan sulke mense" (1 Tim 6:3-5). Johannes s "As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie." (2 Joh 10). En Y'shua self s in die brief aan Thiatire dat sulke mense nie toegelaat mag word om andere te leer nie (Openb 2:20). Wanneer dit gaan oor mense wat nie noodwendig hierdie dinge leer nie, maar wat dit glo omdat hulle deur andere mislei is, dan behoort ons te handel volgens die riglyn en gesindheid van 2 Tim 2:25,26: "Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of Elohim hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen."

Om terug te keer tot die tema van die doop - daar is net n doop waarmee gelowiges in die Nuwe-Testamentiese tyd gedoop is. Wat is die eienskappe en voorwaardes verbonde aan hierdie doop? Kom ons kyk na 'n aantal aspekte wat in die "leer van die apostels" na vore kom.