DIE MENORAH (deel 1)

 

Shemot (Exod) 25:31-40 – Moshe (Moses) ontvang opdrag om die kandelaar  van die tabernakel (sommige vertalings sê: “candlestick”) volgens sekere spesifikasies te laat maak – dit moet gemaak word “according to the pattern which was shown to you on the mountain” (vers 40).

 

Shemot (Exod) 31:1-4 – Betsalel (wie se naam beteken: “In die skaduwee van Elohim”) word by die naam geroep, met die Gees van Elohim gevul en kry opdrag om die voorwerpe van die tabernakel (waaronder die “menorah”) te maak soos Yahweh dit aan Moshe bekend gemaak het.

 

Ibrim (Hebreërs) 8:1-5 – Verwys na Shemot 25:40 (waar die woord “pattern” gebruik word), en verduidelik dat die tabernakel (met al sy items) ‘n voorbeeld en ‘n skaduwee van die hemelse model is.  Dus: Die Menorah is vir ons ryk aan simboliek en betekenis!!

 

Shemot (Exod) 25:31-40 – voorskrifte vir die maak van die kandelaar – letterlik: “menorah” (“candlestick” is egter nie reg nie - daar was geen kerse nie!) – “menorah” kom van die Hebreeuse woord “nihr” wat beteken om te skyn of om te ploeg of ‘n nuwe voor met ‘n ploegskaar oop te breek.  Dit is interessant dat die “-ah” van “menorah” dui op ‘n vroulike woord.

 

Matt 5:14-16: “Julle is die lig van die wéreld. ’n Stad wat bo-op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; en ’n mens steek ook nie ’n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

 

Luk 9:61-62: “En ’n ander een het ook gesê: Meester, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.  En Y'shua antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van Elohim nie.”

 

L.W. Hierdie dubbele betekenis van “menorah” kan gesien word as ‘n aanduiding van die dubbele roeping van elke gelowige:   Eers moet die “menorah” regop staan sodat dit deur Y'shua, die ware Lig van hierdie wêreld, aangesteek kan word.  Daarna moet dit as’t ware omgedraai word en soos ‘n ploeg “vore” of “ligstrepe” in hierdie braak, donker wêreld maak, want Yahweh wil ons gebruik om die wêreld voor te berei vir die groot oes wat eendag ingesamel gaan word.

 

Hierdie dubbele betekenis word bevestig wanneer ons daarop let dat die woord “menorah” ‘n vroulike woord is en in Openbaring 1 word die menorah met  “gemeente” in verband gebring.  Volgens die Skrif word die gemeente of gemeentes van Yahweh ook beskryf as die bruid van die Messias (Openb 19:7; Matt 22:2; Efes 5:25-27).  Wat is een van die belangrikste take van die vrou of die bruid volgens die Skrif?  Mishle (Spreuke) bring vir ons die interessante perpektief na vore van klere maak en beklee.  Mishle (Spreuke) 31:13:  “Sy sorg vir wol en vlas”.  Vers 19: “Sy steek haar hande uit na die spinstok”.  Vers 21: “Haar hele huisgesin dra skarlakenstof”.  Vers 22:  “Haar tabberd is van fyn linne en purper”.  Vers 24: “Sy maak hemde en verkoop dit”.  Vers 25: “Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom”. 

 

Openb 19:7,8: “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.”  In aansluiting hierby: Openb 3:18: “Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en Wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.”

 

Dus weereens die dubbele roeping van die gelowige wat met die menorah in verband gebring kan word: Trek die kleed van geregtigheid aan wat alleen deur Y'shua verkry kan word (Gal 3:27), d.w.s. maak seker dat jy sy kleed aantrek en jou eie besoedelde kleed weggooi, sodat jy eendag as deel van die bruid rein en onbesmet voor die bruidegom kan verskyn.  En tweedens: Raak betrokke by die proses om die verlorenes en misleides van hierdie wêreld te beklee - om klere te maak en kleding te verskaf is een van die belangrikste take van die bruid van die Messias (Matt 25:31-40).

 

Die kandelaar moet van “dryfwerk” wees (Eks 25:31) - (Engels: “beaten work”).  Die oorspronklike Hebreeuse woord is “kashah” wat beteken: “A primitive root; properly to be dense, that is, tough or severe, be cruel, be fiercer, make grievous, be hard or hardened , be sore, (be, make) stiff (-en, [-necked]).”  Dit klink nogal na ‘n raak beskrywing van die bruid (“oorblyfsel”) wat eendag voor die Bruidegom sal verskyn.  Om ‘n kandelaar (bruid) van “suiwer goud” (geskik vir die Koning!) te bekom, moet daar ‘n baie deeglike louteringsproses wees.

 

Die sewe arms van die menorah rus op die voetstuk (sommige vertaligs: die stam - vers 31) – letterlik: “die sagte gedeelte” (Hebreeus: “yarek” wat beteken “die lendene of die sagte gedeelte van die liggaam”).  ‘n Mens dink hier aan die woorde van Y'shua in Matt 11:28-30: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.”  Onthou: die woord “menorah” is afgelei van ‘n woord van “juk” beteken.  Wat ‘n troos om te weet dat al moet die bruid gelouter word en deur ‘n proses van “kashah” gaan – sy word gedra deur die Een wie se juk sag is en wie se las lig is!  Al gaan dit soms hoe swaar, onder ons (en tussen ons - Openb 1:13) - al sien ons Hom nie nou nie - is die Bruidegom (die fondament) wat die ergste skokke vir ons absorbeer en seker maak dat ons vir Hom behou word!

 

Dan is daar die ses arms of takke - saam met die verlengde stam is dit sewe - wat die eintlike menorah vorm.  Y'shua se gelykenis (Joh 15) van die wynstok (Hy) en die lote (ons) kan vergelyk word met die verhouding tussen die stam en die vertakkinge van die menorah.  Sonder Hom kan ons nie bestaan nie, sonder Hom kan ons niks doen nie (Joh 15:5).  Hy is die Alfa en die Omega (die Alef en die Tav - Openb 1:11); ons is in Hom gedoop (Rom 6:3); sy Naam is op ons geskryf (Openb 14:1); ons is met sy geregtigheid beklee (Rom 13:14).  Dit is uiters interessant om te let op die betekenis van die stamwoord waarvan die woord “takke” in hierdie gedeelte afgelei is.  Die woord is “kanah” en hier is die woordeboek verklaring: “A primitive root; to erect, that is, create; by extension to procure, especially by purchase (causatively sell); by implication to own: - attain, buy (-er),  get, provoke to jealousy, possess (-or), purchase, recover, redeem, X surely, X verily.”  Watter rykdom van betekenis is daar nie hierin vir ons opgesluit nie!  Dit is Y'shua wat ons (weer) regop laat staan het, wat van ons ‘n nuwe skepping gemaak het!  Hy het ons met sy eie bloed vir Hom gekoop - Hy is nou ons nuwe eienaar!  Die herstelproses (“recovery”) wat daar in ons lewe plaasgevind het, is so seker en vas dat dit andere “provoke to jealousy”!!