Die belangrikheid van geloof

Geloof is een van die belangrikste temas in die Skrif. Y'shua het dikwels vir iemand gesê: "Jou geloof het jou gered." Sy versugting vir sy dissipels was dat hulle geloof minstens so groot soos 'n mosterdsaad sou gewees het. Van hulle kant af het die dissipels by geleentheid vir die Meester gevra: "Gee ons meer geloof". Op die stormgeteisterde See van Galilea het Y'shua weer vir húlle gevra: "Waar is julle geloof?" Van die hoofman oor honderd van Kapernaum het Hy gesê: "So 'n groot geloof het Ek nog nooit in Yiesrael gevind nie." En vir Kefa, die dissipels op wie se skouers daar later 'n belangrike taak sou rus, het Hy gesê: "Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie". Die gelykenis van die onregverdige regter word afgesluit met die vraag: "Sal die Seun van die Mens, as Hy weer kom, wel geloof op die aarde vind?"

Vir ons is hierdie vraag van die grootste belang. Sal Y'shua nog geloof op die aarde vind as Hy terugkom? Kom ons kyk weer 'n slaggie na hierdie woord en wat dit werklik volgens die Skrif beteken. In die konteks van die hele Skrif is dit duidelik dat geloof eintlik alles met "vertroue" te make het en dat die woord "geloof" in die Nuwe Verbond, in meeste gevalle, 'n vertaling is van die bekende Hebreeuse konsep van "vertroue". Om te kan vertrou is 'n basiese behoefte wat deel van ons mens-wees is. T.S. Eliot het gesê: "No soul is desolate as long as there is a human being for whom it can feel trust and reverence." Om onsself te kan uitleef in hierdie wêreld waarin ons woon, het ons dit almal nodig om ander te kan vertrou " en, al sal baie dit nie erken nie, ons het dit nog nodiger om 'n mag en 'n wese hoër en groter as onsself, te kan vertrou. Die Engelse woord "trust" is 'n afgeleide vorm van "true" en "truth" en dien as bevestiging dat geloof en vertroue slegs kan floreer as dit op waarheid gebou is. Die omgekeerde is ook waar: Waarheid kan alleenlik in stand gehou en bewaar word deur mense wat weet wat dit beteken om te vertrou.

In die Voor- Messiaanse Geskrifte is daar sewe woorde wat gebruik word om die konsep van vertroue uit te druk. Elkeen van hierdie woorde werp lig op hierdie tema sodat ons uiteindelik die belangrikheid van geloof en vertroue nog beter kan verstaan. Kom ons ondersoek hierdie woorde in die gees van Ievriem (Hebreërs) 13:7 "Gedenk julle voorgangers wat die woord van Elohiem aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na."

  1. "batah" = to confide in, so as to be bold and secure and without fear. In die getuigskrif van GiezkiYah, koning van Yehudah, word onder meer die volgende gesê: "Hy het op Yahweh, die Elohiem van Yiesraél, vertrou ("batah"), sodat onder al die konings van Yehudah na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie (2 Melagiem / 2 Konings 18:5)." Dis is hierdie vertroue van GiezkiYah wat hom in staat gestel het om op te staan teen die magtige koning van Ashur wat gereeld teen Yahweh gelaster het. In sy bekende gebed in 2 Melagiem (2 Konings) 19, bid hy onder meer die volgende: Verlos ons dan nou tog uit sy hand, Yahweh onse Elohiem, dat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, Yahweh, alleen Elohiem is.
  2. "chasah" = to flee for refuge to, take shelter in, to put one's trust in. In die tyd toe Dawied vir sy lewe voor Shaul uit moes gevlug het, was hierdie woorde die belydenis van sy hart en die geheim van sy oorlewing en uiteindelike oorwinning: "Elohiem is my rots by wie ek skuil ("chasah"); my skild en die horing van my verlossing, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser; van geweld het U my verlos" (2 Shemuel 22:3, vgl. Tehielliem 18:2).
  3. "aman" = to put faith in; hence, to stay or rest on, to be certain. Van Avraham word gesê dat Hy in Yahweh geglo het ("aman") en dat dit hom tot geregtigheid gereken is (Bereshiet / Genesis 15:6). Dit is hierdie geloof wat gemaak het dat hy alles van hierdie wêreld ondergeskik gemaak het aan die woord of belofte wat hy van Yahweh ontvang het.
  4. "choel" = to tarry, or wait patiently for, to travail. Van hierdie eienskap lees ons in Tehielliem 37:7-11 "Bly stil voor Yahweh en verwag ("choel") Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die woede en verlaat die gramskap; wees nie toornig nie: dit is net om kwaad te stig. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat Yahweh verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die afvallige sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede." Dit is hierdie eienskap wat ons in staat stel om perspektief te behou in 'n wêreld waarin dit voorkom of die kwaad die oorhand het oor die goeie.
  5. "ghalal" = to roll on, or to move something over from one to another. Hierdie aspek van geloof kom na vore in Mieshleh (Spreuke) 16:3 "Laat jou werke aan Yahweh oor ("ghalal"), dan sal jou planne uitgevoer word". Die betekenis is dat die Vader se bedoeling van die begin af was dat sy volk hulle doen en late in sy hande moes oorgee, sodat Hy die voorspoed en die seën daarin kan plaas wat Hy daarvoor bestem het.
  6. "yachal" = to wait on something with confidence, to hope for something to happen. Word uitgebeeld in YeshaYahu 51:5-6: "My oorwinning is naby, my verlossing trek uit en my arms sal die volke oordeel; op My sal die eilande wag, en op my arm sal hulle hoop ("yachal"). Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder; want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos 'n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe; maar my verlossing sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie." Een van die belangrikste aspekte van geloof is die vermoë om krag te put uit die wete dat daar 'n finale verlossing is wat voorlê.
  7. "rechatz" = to wash yourself. Hierdie woord word in die konteks van geloof gebruik in Daniel 3:28 ("Daarop het Nevugadnetsar gepraat en gesê: Geseënd is die Elohiem van Shadrag, Meshag en Avednegho, wat sy boodskapper gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op Hom verlaat het ("rechatz") en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander Elohiem te dien of te aanbid nie, behalwe hulle Elohiem"). Dit dui op die kwaliteit van suiwerheid en egtheid en sluit moontlik aan by die konsep van doop wat volgens die Nuwe Verbond onlosmaaklik aan geloof verbind is.